HSU NA TISKOVNOJ KONFERENCIJI S GLAS-om O IZVIJEŠĆU O RADU GRADONAČELNIKA ZA DRUGU POLOVINU 2018. god.


fznor

U izvještajnom razdoblju radilo se na osiguravanju primjerene skrbi o socijalno ugroženim, stanovnicima Grada Zagreba među kojima se nalaze i starije osobe, umirovljenici. Aktivnosti uključuju i razvoj kompetencija pružatelja usluga za starije osobe, podršku obitelji i starijim osobama.

NOVČANA POMOĆ UMIROVLJENICIMA

Pravo na novčanu pomoć umirovljenicima ostvaruju umirovljenici čiji su ukupni prihodi jednaki ili manji od 1.500,0u kuna mjesečno. HSU se zalaže za podizanje ovog cenzusa koji nije mijenjan od 2004. godine. Porast troškova, a minimalno mirovina, doveo je, osobito u 2018. god., do povećanja broja onih koji su izgubili pravo na ovu vrstu pomoći.

Broj korisnika se u drugoj polovini 2017. god kretao od 11.699 do 11.643 početkom 2018.g. Već sredinom 2018.g. broj korisnika je pao na 10.239 a s koncem 2018.god na 9.472. To je u postotku, od sredine 2017. god. do konca 2018. godine, visokih 16,73%.

NOVČANA POMOĆ ZA PLAĆANJE PREMIJE DOPUNSKOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KORISNICIMA NOVČANE POMOĆI

Pravo na ovu vrstu pomoći ostvaruju korisnici novčane pomoći umirovljenici kojima je to pravo utvrđeno rješenjem Ureda. HSU se zalaže za podizanje cenzusa jer promjena njegove visine izravno utječe i na ovu mjeru, odnosno gubitak prava na korištenje iste.

Broj korisnika se u drugoj polovini 2017. god kretao od 3.313 do 3.339 početkom 2018.g. Već sredinom 2018.g. broj korisnika je pao na 2.874 a s koncem 2018. god na 2.722. To je u postotku, od sredine 2017. god. do konca 2018. godine, visokih 17,84%.

KAPITALNA ULAGANJA – Objekti socijalne skrbi

Realizacija programa kapitalnih ulaganja u objekte socijalne skrbi:

-        Dom za starije Sveti Josip – izrada projektne dokumentacije: indeks izvršenja 7,5 – odnosno 15.000,00 od planiranih 200.000,00 kuna (u prvoj polovini 2018. god. indeks je bio 9,7 odnosno 96.997,25 kuna od planiranih 1.000.000,00 , u drugoj polovici 2017. god. je indeks izvršenja bio 12,89 odnosno 477.054,25 od planiranih 3.700.000,00)

-        Dom za starije Dubrava; Dom za starije osobe centar i Dom socijalne skrbi – izrada projektne dokumentacije: indeks izvršenja 0,00 (u prvoj polovini 2018. god. također 0,00; u drugoj polovini 2017. god također je indeks izvršenja 0,00)

-        Dom za starije osobe Trnjeizrada projektne dokumentacije: indeks izvršenja 0,00 (u prvoj polovini 2018. god. također 0,00)

-        Dom za starije osobe Trešnjevka – izrada projektne dokumentacije: indeks izvršenja 89 odnosno 89.000,00 (u prvoj polovini 2018. god. također 0,00)

-        Dom za starije osobe Ksaver – adaptacija i opremanje objekta indeks 76,3 odnosno 76.250, 00 od 100.000,00 kuna, (u prvoj polovini 2018. god. 0,00; u drugoj polovini 2017. god također je indeks izvršenja 0,00)

-        Dom za starije na Markuševcu - 4.5.2018. god. sklopljen je ugovor o pravu građenja između Grada Zagreba i Zagrebačkog holdinga d.o.o. kojim je grad na holding prenio pravo građenja na zemljištu površine 4.019 metara 2, na vrijeme od 12 godina, bez naknade, u svrhu izgradnje i opremanja doma, smještajnog kapaciteta 92 korisnika, od čega 12 za oboljele od Alzheimerove bolesti i drugih demencija. Je li broj smještajnih kapaciteta 92 upravo pokazatelj kako cijena smještaja postaje previsoka te da si umirovljenici/korisnici ne mogu omogućiti ovakav smještaj? S ovakvim problemom susrećemo se u domu na Laščini.

SOCIJALNE USLUGE ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE I UMIROVLJENIKE

-        Pomoć u kući koju je ostvarilo 477 korisnika (u drugoj polovini 2017 koristilo je ovu uslugu 501 korisnik, a u prvoj polovini 2018. god 508)

-        Pravo na besplatnu godišnju kartu ZET-a imaju (ovdje imamo viši cenzus od 3.200 kuna dok kod novčanih pomoći i pomoći za plaćanje premije dopunskog osiguranja je cenzus znatno niži, zašto?):

o   umirovljenici čiji su ukupni prihodi manji od 3.200,00 kn mjesečno, 61.487 korisnika. U drugoj polovini 2017 god. ovo pravo je koristilo 66.239 korisnika, a u prvoj polovini 2018. 61.060 korisnika.

o   osobe starije od 65 godina života, a koji nisu korisnici mirovine, čiji su prihodi jednaki ili manji od 3.200,00 kuna (3.380 korisnika). U drugoj polovini 2017 god. ovo pravo je koristilo 3.481 korisnika a u prvoj polovini 2018. god. 3.253

-        Uslugu pomoć u kući (gerontodomaćice), koristilo je 103 korisnika, u prvoj polovini 2018. ovu uslugu je koristilo 119 korisnika, a u drugoj polovini 2017. god

SMJEŠTAJ ZA OBOLJELE OD ALZHEIMER-a

Po izvješću s konca 2018.god. nastavljen je prijem korisnika u Dom za starije osobe na području GČ MAKSIMIR – Laščina. Riječ je o objektu kapaciteta za 200 korisnika, od kojih su dva odjela namijenjena za oboljele od Alzheimerove bolesti i drugih oblika demencije (ukupno 24 korisnika).U domu se na smještaju nalazi 170 korisnika. Iz izvješća s konca 2017.god. ističe se kako je nastavljen prijem korisnika u novoizgrađeni dom za starije osobe na području Gradske četvrti Maksimir (Lašćina). U Domu se koncem 2017. god. na smještaju nalazio 131 korisnik. U prvoj polovini 2018. god. po izvješću – novoizgrađeni dom za starije osobe na području Gradske četvrti Maksimir (Lašćina) – u Domu je smještaj pronašlo polovinom 2018. god. 164 korisnika.

Zašto ovaj dom nije popunio svoje smještajne kapacitete? Vjerujemo da je jedan od razloga i visoka cijena smještaja koju određuje ekonomska cijena koštanja koja je većini nedostupna (za oboljele od Alzheimera i drugih demencija cijena smještaja se kreće negdje oko 7.500,00 kuna).

Nadalje uređenje postojećih domova s ciljem prenamjene u specijalizirane odjele za oboljele od Alzheimera (Dom Sv. Josip, Ksaver, Sveta Ana), teče iznimno sporo. Nekoliko izvješća gradonačelnika ponavljalo se s tekstom „I nadalje je u tijeku priprema dokumentacije za prenamjenu dijela prostora u Domovima za starije osobe“. Leži li uzrok tomu i u visokim troškovima koje domovi dobivaju zbog pojačane skrbi i njege pa se s istim planirano odgađa? Cijena skrbi povećati će cijene smještaja …

HOSPICIJSKE KUĆNE POSJETE

Projekt Hospicijske kućne posjete Projektom „Hospicijske kućne posjete“ smanjuje se trajanje boravka u bolnici i nadomješta, dobro organiziranom kontinuiranom 24-satnom zdravstvenom njegom u kući pacijenata, uz pružanje svih mogućih oblika takve skrbi i nabavu odnosno dopunu potrebne opreme. U izvještajnom razdoblju, druga polovina 2017. god. pružena je zdravstvena skrb za ukupno 142 pacijenta pod glavnim dijagnozama: KOPB, mišićna distrofija, maligne bolesti, demencija/Alzheimer, CVI, fibroza pluća, Parkinsonova bolest i dr. Uz glavne dijagnoze pacijenti boluju i od popratnih bolesti: dijabetesa, sljepoće, gluhoće, KVB, kvadriplegije, hemiplegije, psihoorganskog sindroma, afazije, urino infekta, posljedica ovisnosti o opojnim drogama, somnolencije, anemije, DVT, emfizema pluća, inkontinencije te su uglavnom slabo pokretni ili nepokretni te inkontinentni. Konkretne brojke u izvješćima za prvu i drugu polovinu 2018. god. izvješće ne daje.

PALIJATIVNA SKRB

Projekt Dodatna palijativna – skrb u kući bolesnika starije životne dobi. Provodile su se aktivnosti dodatne palijativne skrbi teških i umirućih bolesnika, kojih je zbog povećanog broja starijih osoba u Gradu Zagrebu u posljednjih nekoliko godina sve više. Osim potrebnih dodatnih medicinskih aktivnosti kod pacijenata, uveden je „dežurni telefon„ i web-stranica te edukativne brošure, radi dodatnih uputa i informacija članovima obitelji, kako bi im se pomoglo u teškim trenutcima. U izvještajnom razdoblju u projekt je bilo uključeno 246 pacijenta, kojima je kroz 2 610 posjeta pruženo 10 858 usluga.

Prijedlogom plana razvoja palijativne skrbi u Gradu Zagrebu pokušao se riješiti problem a to je da u Gradu Zagrebu još uvijek ne postoji čvrsto strukturirana i odgovarajuće organizirana skrb za neizlječivo bolesne osobe niti podrška članovima njihovih obitelji, a mreža timova i ustanova za palijativnu skrb u Zagrebu još uvijek je nedovoljno razvijena. Odluka s konca 2017.g. i pokušaj da se izgradi objekt za ovu namjenu nije saživjela, a kasnije se procedura nije ponovila.

Ključni izazov za Grad Zagreb: kako realizirati ciljeve zadane u Nacionalnom programu razvoja palijativne skrbi u Republici Hrvatskoj 2017.-2020. te pri tome povezati sadržaje i dionike gradske (regionalne) razine s onima na nacionalnoj razini. Primarna nadležnost Grada Zagreba u području palijativne skrbi realizira se kroz sustav zdravstvene zaštite, ali je nužno u aktivnosti uključiti i druge domene javnog djelovanja, prije svega socijalnu skrb.

Potrebno je osigurati stacionarni smještaj s palijativnom skrbi po županijama (standard za broj postelja za palijativnu medicinu je 80 postelja/1 000 000 stanovnika). Iako u gradu Zagrebu živi oko 20% stanovništva RH, stvaran broj osiguranika koji se liječe u sekundarnoj i tercijarnoj razini veći je od broja stanovništva grada Zagreba. 49% osoba liječenih u zagrebačkim bolnicama bilo je iz Grada Zagreba, 32% iz ostalih dijelova Hrvatske te 17% iz Zagrebačke županije. Koliko postelja je osigurao Grad Zagreb? Nedovoljno.

 

Zagreb, 20.03.2019. god.

Predsjednica Gradske organizacije HSU Grada Zagreba

Davorka Vukadin Tabaković, dipl.iur.