PO GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA 2018. U MINUSU SMO 138.642.915,54 KUNA – ZAŠTO JE INDEKS IZVRŠENJA UPLAĆENIH DOPRINOSA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE U ODNOSU NA IZVJEŠĆE ZA 2017. NISKOG INDEKSA OD 20,56


Stavke koje već na prvi pogled upućuju na to kako ne/radimo su indeks izvršenja kod pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU gdje je indeks izvršenja 13,35 u prijevodu planirali smo 31.811.000,00 a realizirali 4.245.698,00 kuna.

Sad već standardno sredstva utrošena na kazne, penale i naknade štete su u porastu u odnosu na planirano, s visinom indeksa od 609,19.

Za prijevozna sredstva u cestovnom prometu potrošili smo 6.173.356,05 kn u odnosu na planiranih 1.388.000,00 kuna što je indeks izvršenja od visokih 444,77

Za troškove sudskih postupaka potrošili smo 4.060.450,00 kuna što je u odnosu na 2017. kada smo potrošili 662.313,00 kuna povećanje od 613,07. Zanimljivo je i kako smo za bankarske usluge u 2018. god potrošili 52.634.328,24 kuna dok smo za iste te usluge u 2017. potrošili 10.139.236,44 kune (indeks povećanja od 519,12). Smanjili smo subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora ali zato smo povećali pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna. Izdatci za otplatu glavnice primljnih kredita i zajmova imaju indeks povećanja u odnosu na planirano od 13.977,67 što u kunama znači da smo na ovoj stavci planirali 51.000,00 a izvršili 7.128.610,00 kuna iz džepova građana. Stavka Vlastiti izvori proračunskih korisnika, Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih institucija izvan javnog sektora s planiranih 30.000,00 indeks izvršenja popeo se na 18.990,00. Potrošili smo zapravo 5.697.287,00 kuna. NETO ZADUŽIVANJE U OKVIRU VLASTITIH IZVORA PRORAČUNSKIH KORISNIKA U ODNOSU NA 2017. GODINU IMA INDEKS POVEĆANJA OD 1.468,77 kuna. NETO ZADUŽIVANJE PO RAČUNU FINANCIRANJA SVEUKUPNO JE INDEKS POVEĆANJA U ODNOSU NA 2017. GODINU 2.931,68.

Je li vidljivo da smo u ceste, željeznice i ostale prometne objekte u 2018. god. uložili 216.656.107,42 kuna što je u odnosu na izvršenje za 2017. god kada smo potrošili 6.279.353,05 kuna indeks uvećanja vrtoglavih 3.450,29.

Možemo pohvaliti, pa i u demografskom smislu, što je stavka utrošenih sredstava za „Obitelj i djecu“ po mjerama socijalne zaštite s 82.680.467,29 kuna iz 2017. god porasla u 2018. na 372.675.698,92 što je indeks povećanja od 450,74.

U GRADSKOM UREDU ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA projekt Privremeni oblici korištenja obale i okolnog područja RIJEKE SAVE indeks izvršenja 0,64. Od izvorno planiranih 1.180.000,00 potrošili smo 7.212,58 kuna ali smo zato za stavku Suradnja na izradi nacionalne razvojne strategije do 2030.god. imali povećanje indeksa za plaće od 1.868,70 u kunama od planiranih 40.000,00 potrošili smo 747.479,49 kuna.

GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU – GRADSKE ČETVRTI – na stavci Odvodnja atmosferskih voda imamo indeks izvršenja u odnosu na plan povećanje od 324,32; što u kunama znači da smo za isto potrošili 2.812.992,07 kuna u odnosu na planiranih 867.350,00 (kada na primjer pogledamo stanje odvoda na Zvonimirovoj u koje je opasno „uletjeti“ kada se vozite istom postavljamo si pitanje gdje je konkretno utrošen ovaj novac jer je sličnih „slika“ na cijelom području grada)

GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, ENERGETIKU I ZAŠTITU OKOLIŠA može se posebno pohvaliti stavkom Sufinanciranje projekata prijavljenih na natječaje europskih fondova gdje je od planiranih enormnih 10.000,00 kuna utrošio 394,00. Koliko smo sredstava povukli za povećanje energetske učinkovitosti uređenjem derutnih i energetski neučinkovitih PROČELJA, koliko smo ih uopće obnovili? GOSPODARENJE OTPADOM i dalje niski indeks izvršenja od 32,58 u kunama od izvorno planiranih 62.926.000,00 kuna utrošili smo 20.401.816,55 kuna. PLAN GOSPODARENJA OTPADOM INTERVENTNE MJERE indeks 00,00 od planiranih 40.000.000,00 (kako planiramo i gdje su preraspoređena). Indeksi izvršenja na stavkama ZAŠTITE VODA i PROČIŠĆAVANJE VODA SU U POVEĆANJU u odnosu na plan 220,36 i 248,37. IMUNOLOŠKI ZAVOD je na 00,00 indeksa izvršenja. Projekt Greenway zagreb – savska ruta od planiranih 4.075.500,00 utrošeno je 848.425,00 kuna. Izvori financiranja EU fondovi indeks izvršenja je34,78 od planiranih 79.192.100,00 ovaj ured povukao je 27.539.469,30 kuna

GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE i dalje ne uspjeva u provedbi projekta UKLJUČIVANJA ROMSKE DJECE OD GODINE DANA ŽIVOTA U PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE – indeks izvršenja je 00,00, Također Darovita djeca su poseban dar ima indeks izvršenja 00,00. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA indeks izvršenja je 00,00. Iznos planiran za plaće premašen je u visini indeksa od 374,14 u kunama od paniranih 7.099.000,00 potrošili smo 26.560.245,00 kuna. Za stavku srednje školstvo- pomoćnici u nastavi utrošili smo samo 40,35 indeksa. Kako smo planirali?

GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO – PALIJATIVNA SKRB i dalje na značajne potrebe Grada Zagreba ne postoji prostor posebno namjenjen za ovu namjenu. Utrošena sredstva su 450.000,00 u odnosu na planiranih niskih 700.000,00

GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO planirao je za sufinanciranje projekata prijavljenih na natječaje EU fondova enormnih 20.000,00 a nije potrošio niti jednu.

GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I PROMET zapeo je na UTVRĐIVANJU I AŽURIRANJU OBVEZNIKA TEMELJEM LEGALIZACIJE – GSKG IZVRŠENJEJE 00,00 kuna. KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE SOCIJALNE SKRNI indeks izvršenja je 42,10; GRADNJA OBJELATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – PLINOVOD indeks izvršenja 00,00; VODOVOD I KANALIZACIJA indeks izvršenja 37,19; RAZVOJ SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE indeks izvršenja je 00,00, ŽIČARA SLJEME je na indeksu izvršenja 64,30; KONGRESNI CENTAR od planiranih vrtoglavih 10.000,00 indeks izvršenja je 00,00; SUFINANCIRANJE OBNOVE PROČELJA VIŠESTAMBENIH ZGRADA od planiranih 12.800.000,00 utrošeno je 1.594.431,96 (jedno ili ?)

Obzirom na sve navedeno i izjave Gradonačelnika kako će od Republike Hrvatske tražiti dodatno porezno rasterećenje jedinica lokalne (regionalne) samouprave jasno je kako Grad ne vidi načina kako bi se sam izvukao iz negativnog predznaka u izvršenju proračuna.