STATUT


                                                                                                      Statut HSU pdf

Statut HSUcropped-hsu-logo.gif

S T  A  T  U  T

Hrvatske stranke umirovljenika
(Pročišćeni tekst)

Na temelju članka 20. Izmjene i dopune Statuta hrvatske stranke umirovljenika donesenim na Skupštini Hrvatske stranke umirovljenika od 29. listopada 2014. godine, odbor za zakonodavno-pravna pitanja na sjednici od 14. studenog 2014. utvrdio je pročišćeni tekst Statuta Hrvatske stranke umirovljenika.
Pročišćeni tekst Statuta obuhvaća Statut Hrvatske stranke umirovljenika donesen na 8. Skupštini Hrvatske stranke umirovljenika od 16. travnja 2010. te njegove izmjene i dopune donesene na Skupštini Hrvatske stranke umirovljenika od 29. listopada 2014. godine.
Predsjednik Odbora
Vlado Zenko v.r.

STATUT
HRVATSKE STRANKE UMIROVLJENIKA
(Pročišćeni tekst)
1. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Statutom Hrvatska stranka  umirovljenika  UREĐUJE I UTVRĐUJE: svoj naziv, znak, sjedište, ciljeve, način informiranja javnosti, načela djelovanja, prava i obveze članova, ustrojstvo Stranke, tijela upravljanja, načine njihova izbora i opoziva, imenovanja i smjenjivanja, trajanje mandata, sredstva za rad, te druga pitanja od interesa za članstvo i rad Stranke.
Članak 2.
Hrvatska stranka umirovljenika je demokratska i socijalna politička stranka dragovoljno učlanjenih umirovljenika i drugih građana Hrvatske, koji djeluju radi ostvarivanja slijedećih programskih načela i ciljeva:

•    zalaganje za demokraciju i razvoj parlamentarne demokracije s usmjerenošću na usvajanje i primjenu svih suvremenih shvaćanja političkih sloboda i ljudskih prava;
•    sudjelovanje u izgradnji suvremene građanske, pravne države i države socijalne pravde, kao i njenom uključivanju u Europsku uniju i druge međunarodne organizacije;
•    podržavanje postupaka i aktivnosti umirovljeničkih udruga, njihovih asocijacija i institucija civilnog društva (nevladine organizacije) iz oblasti socijalno-zasštitnih mjera za poboljšanje položaja umirovljenika i buduićih umirovljenika;
•    zalaganje za unapređenje tekuće i razvojne gospodarske politike kao osnovnog uvjeta za ostvarivanje zadovoljavajućeg životnog standarda umirovljenika i svih građana;
•    aktivna suradnja sa svim drugim socijalnim i demokratskim snagama koje se potvrđuju u borbi za dobrobit svih hrvatskih građana;
•    poštivanje i zaštita osnovnih prava i sloboda svakog pojedinca;
•    promicanje vrijednosti rada i zaštita prava koja proističu iz rada;
•    čuvanje i unapređivanje sustava mirovinskog i zdravstvenog osiguranja na temeljima generacijske solidarnosti te razvoj sustava socijalne zaštite;
•    zalaganje za Hrvatsku jednakih šansi, neovisno o nacionalnoj, vjerskoj i političkoj pripradnosti i imovinskom stanju;
•    uspostava pravičnih kriterija financiranja lokalne samouprave i regionalnog razvoja;
•    stvaranje socijalne kohezije i društvene solidarnosti;
•    decentralizacija svih sustava i skladni društveni razvoj;
•    zaštita prirode, čovjekove okoline i zdravlja ljudi;

Članak 3.
Naziv stranke je: HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA.
Sjedište Stranke je u ZAGREBU, a odluku o adresi donosi Predsjedništvo Hrvatske stranke umirovljenika
Skraćeni naziv Stranke je HSU.
HSU uz naziv na hrvatskom rabi i naziv na engleskom jeziku, koji glasi: Croatian Pensioners Party.
Pečat HSU-a je: okrugla oblika, promjera 35 mm, na čijem je gornjem polukružnom dijelu upisan tekst naziva Stranke na hrvatskom jeziku.
U sredini pečata smješten je skraćeni naziv stranke: HSU, a ispod ZAGREB, sjedište stranke.
Znak HSU se sastoji od slova plave boje HSU na bijeloj podlozi, crvenog kvadrata u slovu U i lika golubice u letu iznad slova HSU.
Zastava je standarnih dimenzija bijele boje, s tekstom crvene boje ¨HRVATSKA STRANKA¨ i ispod toga tekstom plave boje ¨UMIROVLJENIKA¨, u sredini zastave dominira golubica plave boje, a u donjem dijelu zastave znak HSU.
Članak 4.
HSU je pravna osoba koja djeluje na području Republike Hrvatske i upisan je u registar političkih organizacija koji se vodi u nadležnom državnom tijelu Republike Hrvatske.
HSU predstavlja i zastupa predsjednik stranke ili osoba koju on za pojedini slučaj ovlasti.
Rad i djelovanje Stranke ostvaruje se djelovanjem njezinih tijela i članova.
Tijela HSU-a bez nazočnosti javnosti raspravljaju i odlučuju o unutarstranačkim pitanjima.
Javnost rada prema svom članstvu HSU ostvaruje putem svojih ustrojstvenih oblika.

2. ČLANSTVO
Članak 5.
Članom/icom HSU može postati svaki/a punoljetni/a poslovno sposoban/a hrvatski/a državljanin/ka koji/a vlastoručno potpiše pristupnicu kojom prihvaća Statut i Program HSU-a.
Odluku o primanju u članstvo donosi općinski ili gradski odbor, odnosno povjerenik/ca, nakon čega se primljenom članu uručuje članska iskaznica.
Svaki/a član/ica pripadnik/ica je općinske, odnosno gradske organizacije HSU-a u pravilu prema mjestu prebivališta.
Iznimno, član/ica može biti član/ica temeljne organizacije izvan mjesta prebivališta ukoliko u mjestu prebivališta ne djeljuje temeljna organizacija Stranke, ali ne može biti biran/a u tijela te temeljne organizacije.
Član/ica HSU-a svoja članska prava da bira i bude biran/a u tijela Stranke na svim ustrojstvenim razinama ili kandidat na izborima za predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave ostvaruje  u temeljnjoj organizaciji prema svom mjestu prebivališta.
Član/ica HSU-a ne može biti istodobno član/ica druge političke stranke sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.
Članak 6.
Skupština ustrojstvenog oblika Stranke na prijedlog nadležnog tijela Stranke mogu izabrati počasne članove/ice HSU-a.
Zaslužnim osobama za rad na dobrobit umirovljenika i građana Hrvatske tijela Stranke mogu izdati svoje posebne zahvale u obliku povelja, diploma, zahvalnica i slično.
Temeljne organizacije mogu ustrojiti evidenciju simpatizera Stranke.
Osobe iz stavka1. 2. i 3. ovog članka ne plaćaju članarinu.

Članak 7.
O članovima/icama HSU-a vodi se registar članova/ica, čiji sadržaj, izgled i način priklupljanja podataka utvrđuje Središnji odbor HSU-a posebnim pravilnikom.
Članak 8.
Član/ica HSU-a ima pravo:
•    sudjelovati u oblikovanju i ostvarivanju politike Stranke,
•    sudjelovati u radu tijela Stranke,
•    birati i biti biran/a u sva tijela Stranke,
•    biti kandidiran/a na stranačkim listama za parlamentarne, područne (regionalne) i lokalne izbore,
•    biti informiran/a o aktivnostima Stranke,
•    davati prijedloge za poboljšanje rada tijela Stranke i od njezina vodstva dobiti pomoć u osposobljavanju za svoje uspješnije djelovanje,
•    sudjelovati u svim aktivnostima Stranke;
•    ostvarivati druga prava i obavljati druge obveze sukladno odredbama Statuta i odluka donesenih na temelju Statuta,
•    dobiti člansku iskaznicu kojom dokazuje članstvo u Stranci.
Članak 9.
Član/ica HSU-a ima dužnost:
•    ponašati se u skladu sa Statutom i Programom Stranke;
•    poštivati Statut i programska načela Stranke te provoditi odluke stranačkih tijela;
•    svojim djelovanjem i ponašanjem promicati ugled Stranke u javnosti;
•    upoznavati potencijalne članove/ice s djelovanjem Stranke i animirati ih za aktivno sudjelovanje u radu;
•    aktivno sudjelovati u promidžbenim aktivnostima Stranke na svim izborima;
•    čuvati čast, ugled i imovinu Stranke;
•    redovito plaćati članarinu i druge financijske obveze propisane aktima Stranke
Članak10.
Odluku o visini članarine donosi Središnji odbor Stranke.
Članarina se može uplatiti na račun općinske, gradske, županijske organizacije HSU-a ili središnji račun HSU-a u skladu s posebnom odlukom Središnjeg odbora.
Visina članarine ovisi o vrstama primanja i socijalnom statusu svakog člana/ice.
Članovi Stranke 0bvezni su plaćati članarinu i nitko ne može biti oslobođen plaćanja članarine.
Članak 11.
Član/ica koji/a nije uplatio/la članarinu u tekućoj godini do roka donošenja odluke o raspisivanju unutarstranačkih izbora ili izbora za predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i zastupnika/ca u Hrvatski sabor  ili nije podmirio/la ostale financijske obveze prema Stranci, ne može biti kandidat/kinja u tim izborima.
Članak 12.
Članstvo u HSU-u prestaje:
•    istupanjem iz Stranke (pisanim putem ili činom povrata članske iskaznice);
•    isključenjem iz Stranke;
•    učlanjenjem u drugu političku stranku ili kandidiranjem na listi druge političke stranke; odnosno na nezavisnoj listi bez suglasnosti HSU-a;
•    napuštanjem koalicije političkih stranaka bez suglasnosti  HSU-a;
•    podupiranjem kandidata na izborima suprotno odluci HSU-a;
•    raspuštanjem organizacije HSU-a kojoj je član pripadao.
Odluku o prestanku članstva u HSU donose nadležna tijela i provode brisanje iz Evidencije članstva.
Članak 13.
Član/ica se briše iz evidencije članstva u slučaju smrti ili nakon što godinu dana nije plaćao/la članarinu.
Odluku o brisanju iz evidencije donosi općinski, odnosno gradski odbor HSU-a.
Odluka iz stavka 1. mora se članu/ici dostaviti u pisanom obliku, uz obrazloženje, osim u slučaju brisanja zbog smrti.
Član/ica se u roku od 15 dana može žaliti nadzornom odboru nadležne županijske organizacije koji je dužan odlučiti o žalbi u roku od 30 dana.
U slučaju da ne postoji nadležna županijska organizacija, nadležan je Nadzorni odbor HSU-a.
Do konačnosti odluke prava i dužnosti člana/ice miruju.
Odluka Nadzornog odbora je konačna.
Članak 14.
Nakon što mu/joj je članstvo prestalo brisanjem iz evidencije, bivši se član/ica može ponovno učlaniti u HSU u skladu s ovim Statutom.
Članak 15.
Protiv član/ice HSU-a koji narušava ugled Stranke radeći protivno odredbama njezina Programa i Statuta i protivno aktima tijela Stranke donesenim u skladu s Programom i Statutom ili na bilo koji drugi način djeluje protiv interesa Stranke, provodi se stegovni postupak.  Stegovni postupak provodi se i protiv član/ice HSU-a koji stavlja osobne interese ispred interesa HSU-a.
U stegovnom postupku mogu se izreći mjere:
1.     opomena;
2.     suspenzija ili privremeno oduzimanje prava za obnašanje pojedinačnih ili svih funkcija do dvije godine;
3.     isključenje iz Stranke.
Opomena se može izreći za lakše oblike povreda iz stavka 1. ovoga članka, kojima je nanesena manja šteta Stranci.
Suspenzija ili privremeno oduzimanje prava za obnašanje pojedinačnih ili svih funkcija do najviše dvije godine može se izreći članu/ici koji/a je svojim postupcima nanio/jela štetu Stranci i kada se ocijeni da će ta mjera imati pozitivni učinak na njegove/njezine daljnje postupke, aktivnosti i djelovanje u Stranci.
Isključenje iz Stranke može se izreći članu/ici za teže oblike povreda iz stavka 1. ovoga članka, kojima je nanesena znatna šteta Stranci.
Članak 16.
Odluku o opomeni odnosno odluku o isključenju donosi općinski ili gradski odbor na vlastitu inicijativu, odnosno na prijedlog za utvrđivanje odgovornosti, koji može podnijeti županijski odbor HSU-a ili Središnji odbor HSU-a Hrvatske.
Odluku o privremenom oduzimanju prava za obnašanje pojedinačnih ili svih funkcija do dvije godine donosi općinski odbor za funkcije u općinskoj organizaciji, gradski odbor za funkcije u gradskoj organizaciji, županijski odbor za funkcije u županijskoj organizaciji te Središnji odbor HSU-a Hrvatske za funkcije u tijelima HSU-a Hrvatske.
Odluku o bilo kojoj mjeri u stegovnom postupku ne može donijeti općinski, gradski odnosno županijski odbor ako se odluka odnosi na člana/icu koji/a obnaša neku od funkcija koje u redovnom postupku bira skupština ili obnaša neku od funkcija u tijelima Stranke više razine organiziranja.
U slučajevima iz stavka 3. ovog članka općinski, gradski odnosno županijski odbor daju prijedlog za stegovni postupak Predsjedništvu HSU-a. Na odluku Predsjedništva član/ica može se žaliti Središnjem odboru u roku od 15 dana po primitku odluke Predsjedništva HSU-a. Konačnu odluku o stegovnoj mjeri člana/ice donosi Središnji odbor HSU-a najkasnije u roku od 60 dana.
U stegovnom postupku mora se provesti argumentirana rasprava, uvažavajući sve dostupne informacije i dokumente.
O raspravi se vodi zapisnik sa sadržajem rasprave. Sudionici/e rasprave mogu tražiti da se pojedinačne izjave doslovno unesu u zapisnik.
Predsjedništvo HSU-a Hrvatske može iznimno trenutačno suspendirati sa svih funkcija člana/icu i predložiti Središnjem odboru da iz HSU-a isključi člana/icu, ako ocijeni da njegovo/njezino ponašanja i djelovanje šteti ugledu HSU-a u smislu članka 14. stavak 1. ovog Statuta, a ne može se provesti redoviti stegovni postupak. Na odluku Središnjeg odbora o isključenju, isključeni/a član/ica može se žaliti Nadzornom odboru HSU-a u roku od 15 dana po primitku odluke. Nadzorni odbor HSU-a dužan je o žalbi odlučiti u roku od 30 dana.
Članak 17.
Odluke o izrečenim mjerama iz članka 14. stavka 2. alineje 1., 2. i 3. moraju biti u pisanom obliku, obrazložene, sadržavati uputu o žalbi te biti članu/ici dostavljene preporučenom pošiljkom.
Protiv odluke o stegovnoj mjeri koju izrekne općinski ili gradski odbor član/ica prema kojem/kojoj je mjera izrečena, može uložiti žalbu županijskom nadzornom odboru, a protiv odluke koju je donio županijski odbor Nadzornom odboru HSU-a u roku od 15 dana po primitku odluke. Nadzorni odbor dužan je odlučiti o žalbi u daljnjem roku od 30 dana.
Kad odlučuje o žalbi člana/ice protiv koje/g se vodi stegovni postupak, Nadzorni odbor na svoju sjednicu može pozvati podnositelja/icu žalbe, a može pozvati i predstavnika/icu tijela koje je donijelo osporenu odluku ili tražiti pisano očitovanje tog tijela.
Odlukom Nadzornog odbora izrečena mjera može se potvrditi, preinačiti ili ukinuti.
Do konačnosti odluke o izrečenoj mjeri, prava i dužnosti člana/ice miruju.
Odluka Nadzornog odbora je konačna.
Članak 18.
Isključeni/a član/ica može podnijeti zahtjev za ponovno primanje u članstvo. Zahtjev se podnosi Nadzornom odboru HSU-a Hrvatske, uz prethodno mišljenje općinskog, odnosno gradskog odbora.
Zahtjev za ponovni prijem ne može se podnijeti prije nego što protekne godinu dana od dana donošenja konačne odluke o isključenju iz Stranke.
Nadzorni odbor HSU-a dužan je donijeti odluku o zahtjevu za ponovni prijem u roku od 60 dana od dana zaprimanja zahtjeva.

3. USTROJSTVO HSU-a
Članak 19.
Stranka je organizirana u skladu s teritorijalnim ustrojstvom Republike Hrvatske.
Članovi/ice HSU-a mogu se organizirati i po interesnoj osnovi.
Ustrojstveni oblici Stranke djeluju kao dijelovi Stranke, provodeći na području svog djelovanja politiku Stranke utvrđenu  Programom, Statutom i odlukama tijela  Stranke.
U registar ustrojstvenih oblika Stranke pri nadležnom državnom tijelu Republike Hrvatske upisuju se županijske organizacije HSU-a, Gradska organizacija HSU-a Grada Zagreba, gradske organizacije HSU-a, općinske organizacije HSU-a i organizacije HSU-a gradskih četvrti  Grada Zagreba.

Članak 20.
Članstvo HSU-a po teritorijalnom načelu organizirano je u slijedeće oblike djelovanja:
•    HSU Hrvatske;
•    Županijske organizacije HSU-a;
•    Gradske organizacije HSU-a;
•    Općinske organizacije HSU-a.
Na području Grada Zagreba djeluje Gradska organizacija HSU Grada Zagreba koja ima položaj županijske organizacije i na koju se na odgovarajući način primjenjuju odredbe Statuta o županijskoj organizaciji HSU.
U jedinicama administrativne teritorijalne podjele Grada Zagreba djeluju organizacije HSU-a gradskih četvrti na koje se na odgovarajući način primjenjuju odredbe ovog Statuta o gradskim organizacijama.

3.1. HSU  HRVATSKE
Članak 21.
HSU je jedinstvena politička organizacija koja obuhvaća cjelokupno članstvo i sve ustrojstvene oblike u Republici Hrvatskoj.
HSU u pravnom prometu djeluje kao jedna pravna osoba.

Tijela HSU-a su:
•    Skupština;
•    Središnji odbor;
•    Predsjedništvo;
•    predsjednik/ica;
•    Nadzorni odbor.
Osim navedenih tijela, Skupština bira i potpredsjednike/ice HSU-a.
Članovi tijela Stranke se biraju na rok od četiri (4) godine.

SKUPŠTINA HSU-a
Članak 22.
Skupština HSU-a je najviše tijelo HSU-a.
Skupština HSU-a može biti izborna i izvještajna.
Članak 23.
Izborna skupština održava se u pravilu jednom u 4 (četiri) godine, a obavezno nakon izbora za Hrvatski Sabor.
Izvještajna skupština održava se najmanje jednom u dvije (2) godine.
Izborna Skupština nakon provedenih izbora za Hrvatski sabor mora se održati u roku od 150 dana od izbora.
Točan datum od kojeg počinje teći rok iz prethodnog stavka utvrđuje Središnji odbor svojom odlukom.
Skupštinu saziva Predsjedništvo svojom odlukom, a obvezno ju je sazvati na pisani zahtjev najmanje  1/3 općinskih i gradskih organizacija, te na obrazloženi pisani zahtjev Nadzornog odbora po pitanjima iz djelokruga njegova rada.
Članak 24.
Skupštinu čine delegati iz općinskih i gradskih organizacija po ključu koji utvrdi Središnji odbor svojom odlukom najmanje tri (3) mjeseca prije saziva Skupštine.
Saborski/e zastupnici/ice, članovi/ice izvršne vlasti na razini države, članovi/ice Predsjedništva, Nadzornog odbora i predsjednici županijskih organizacija po svom su položaju članovi/ice Skupštine i ne ulaze u kvotu delegata općinskih i gradskih organizacija utvrđenih po ključu.
Najmanje 15 (petnaest) dana prije održavanja Skupštine Predsjedništvo utvrđuje ukupan broj delegata na temelju izabranih delegata u općinskim i gradskim organizacijama sukladno stavku 1. i 2. ovoga članka.
U roku od osam (8) dana prije održavanja Skupštine, Predsjedništvo dostavlja poziv za Skupštinu s prijedlogom dnevnoga reda i pripremljenim materijalima.
Skupština donosi pravosnažne odluke ako je nazočno 2/3 delegata utvrđenih sukladno odredbama stavka 3. ovoga članka.
Odluke se smatraju donesenim i pravosnažnim ako za njih glasa više od polovice nazočnih delegata, osim odluke o donošenju Statuta ili odluke o izmjenama i dopunama Statuta, za koje je potrebna natpolovična većina od ukupnog broja delegata utvrđenog sukladno odedbama stavka 3. ovoga članka.
Članak 25.
Skupština donosi odluke u pravilu javnim glasanjem, ako se zakonskim propisima, ovim Statutom ili neposrednom odlukom Skupštine ne utvrdi  drugačije.
Izbor tijela HSU-a Skupština provodi tajnim glasanjem.
Članak 26.
Skupština HSU-a:
•    donosi Program Stranke i Statut Stranke;
•    utvrđuje politiku i ciljeve Stranke;
•    bira predsjednika/icu,
•    verificira izbor 5 (pet) potpredsjednika/ice;
•    bira 2 (dva/ije) člana/ice Predsjedništva;
•    bira 5 (pet) članova/ica Nadzornog odbora;
•    donosi odluku o dodjeli povelja, diploma, zahvalnica i slično, osobama iz članka 6. stavka 2. ovog Statuta;
•    raspravlja i odlučuje o izvješću i radu tijela Stranke između dvije Skupštine;
•    odlučuje o povjerenju predsjedniku/ici i potpredsjednicima/cama Stranke, biranim članovima/icama Predsjedništva, te o raspuštanju Nadzornog odbora;
•    donosi Poslovnik o radu;
•    razmatra ostala pitanja vezana uz djelovanje Stranke.

U slučaju da Skupština izglasa nepovjerenje nekom od biranih osoba iz stavka 1. ovog članka HSU-a ili raspusti Nadzorni odbor, tim osobama odnosno Nadzornom odboru prestaje mandat, a na istoj Skupštini bira se novi Nadzorni odbor i nove osobe za funkcije iz stavka 1. ovog članka HSU-a, odnosno donosi odluku za pokretanje postupka za izbor predsjednika/ice HSU-a.
Izborom na Skupštini predsjednika/ice HSU-a, potpredsjednika/ica članova/ica Predsjedništva, i članova/ica Nadzornog odbora prestaje mandat dosadašnjem/oj predsjedniku/ci, potpredsjednicima/icama, članovima/icama Nadzornog odbora i Predsjedništvu.
Članak 27.
Po jednog potpredsjednika/cu biraju delegati Izborne skupštine HSU svake skupine županijskih organizacija HSU-a utvrđenih odlukom Središnjeg odbora.
Skupine županijskih organizacija HSU-a utvrđuje Središnji odbor svojom odlukom istovremeno s raspisivanjem unutarstranačkih izbora.
Kandidacijski postupak za predlaganje i izbor kandidata za potpredsjednike/ce provodi se po skupinama županijskih organizacija HSU-a iz stavka 1. ovog članka sukladno Pravilima o kandidacijskom postupku za izbor dužnosnika i članova tijela HSU-a koja se odnose na kandidacijski postupak za izbor dužnosnika i članova tijela na razini HSU-a Hrvatske.
SREDIŠNJI ODBOR
Članak 28.
Središnji odbor je najviše tijelo HSU-a između dvije izborne Skupštine.

Središnji odbor čine:
•    predsjednici/ice županijskih  organizacija;
•    članovi/ice županijskih organizacija sukladno ukupnom broju HSU-ovih vijećnika/zastupnika u županiji (za 15 vijećnika/zastupnika i članova izvršne vlasti u županijama, gradovima i općinama po jedan član, te za svakih idućih 15 vijećnika i članova izvršne vlasti 1 član);
•    predsjednik/ica;
•    potpredsjednici/ice;
•    članovi/ice Predsjedništva;
•    zastupnici/ice Stranke u Hrvatskom Saboru;
•    predstavnici/ice izvršne vlasti iz redova Stranke na razini države.
Članak 29.
Središnji odbor odlučuje kada je na sjednici nazočna natpolovična većina članova/ica.
Odluke Središnjeg odbora su pravosnažne, ako je za njih glasala natpolovična većina nazočnih članova/ica.
Odluke se donose javnim glasanjem, ako sam Središnj odbor ne odluči da se o nekom pitanju glasa tajno.
Središnjim odborom predsjedava predsjednik/ica Stranke, a u slučaju njegove/njezine spriječenosti potpredsjednik/ica koji/a je dobio/la najveći broj glasova na Skupštini.
Članak 30.
Središnji odbor  HSU-a:
•    utvrđuje prijedlog Statuta, te njegove izmjene i dopune;
•    vodi poslove između dvije sjednice Skupštine, sukladno programskim ciljevima; Statutom i odlukama Skupštine;
•    raspravlja pitanja unutarnjeg ustroja i djelovanja Stranke;
•    imenuje na prijedlog predsjednika/ice pet (5) članova/ica Predsjedništva HSU-a;
•    iznimno, u slučaju ostavke, trajne zdravstvene nesposobnosti ili smrti člana/ice Predsjedništva HSU-a izabranog/ne od Skupštine HSU-a, Središnji odbor na prijedlog Predsjednika/ce HSU-a imenuje člana/icu Predsjedništva HSU-a. Mandat imenovanog/ne člana/ice traje do prve naredne Skupštine HSU-a;
•    imenuje glavnog/u tajnika/icu na prijedlog predsjednika/ice Stranke;
•    donosi odluku o osnivanju foruma ili savjeta za pojedina područja društveno-političkog djelovanja, te definira djelokrug rada tih tijela;
•    donosi odluku o osnivanju odbora, odnosno radnih tijela za pojedina područja djelovanja, te definira djelokrug njihova rada;
•    imenuje članove savjeta, odbora i radnih tijela na prijedlog predsjedništva;
•    odlučuje o suradnji s drugim političkim strankama, udrugama umirovljenika i udrugama civilnog društva;
•    donosi odluku o ostvarivanju međunarodne suradnje;
•    odlučuje o mogućem osnivanju  koordinacije više županijskih organizacija;
•    utvrđuje kriterije za izbor zastupnika/ica u Hrvatski Sabor;
•    priprema prijedloge kandidata i kandidacijskih  lista za parlamentarne izbore;
•    između dvije Skupštine daje tumačenje Statuta HSU-a;
•    utvrđuje kriterije za izbor tijela HSU-a;
•    definira kandidacijski postupak za tijela HSU-a;
•    priprema prijedlog kandidata za tijela  HSU-a;
•    donosi Pravilnik o financijsko-materijalnom poslovanju;
•    donosi Pravilnik o radu Unutarnje kontrole;
•    potvrđuje Pravilnik o radu Nadzornog odbora;
•    donosi Pravila o stegovnom postupku;
•    donosi program rada i financijski plan za tekuću godinu;
•    upravlja imovinom, usvaja završni račun i bilancu;
•    donosi i druge akte Stranke, odnosno obavlja i druge poslove sukladno ovom Statutu:
•    u slučaju potrebe donosi statutarnu odluku, koja se na prvoj idućoj skupštini mora verificirati.

PREDSJEDNIŠTVO HSU-a
Članak 31.
Predsjedništvo HSU-a ima  13 (trinaest) članova/ica, a čine ga Predsjednik/ica, 5 (pet)  potpredsjednika/ca i 7 (sedam) članova/ica Predsjedništva.
Sjednicama Predsjedništva predsjedava predsjednik/ica HSU-a, a u slučaju spriječenosti jedan/jedna od potpredsjednika/ica kojeg/u pisanom odlukom odredi Predsjednik/ca.
Predsjedništvo radi na sjednicama.
Predsjedništvo donosi pravovaljane odluke natpolovičnom većinom  od ukupnog broja članova/ica Predsjedništva.
Predsjedništvo može  iznimno održati i telefonsku ili elektronsku sjednicu, ako to nalaže hitnost postupanja.
U slučajevima iz prethodnog stavka, članovi/ce Predsjedništva dužni su u roku od 24 sata dostaviti pisano svoju odluku o glasovanju  putem faxa ili e-mail-a.
Predsjedništvo za svoj rad odgovara Središnjem odboru i Skupštini HSU-a.
Članak 32.
Predsjedništvo:
•    provodi odluke tijela Stranke;
•    imenuje članove/ice Unutarnje kontrole;
•    usvaja izvješća Unutarnje kontrole i postupa po istima;
•    priprema financijske planove i donosi operativne odluke;
•    daje prethodnu suglasnost na osnivanje županijskih, općinskih i gradskih organizacija;
•    utvrđuje tipska pravila o organizacijskom ustroju i djelovanju županijskih, gradskih i općinskih organizacija;
•    daje suglasnost na Pravila županijskih organizacija;
•    raspoređuje poslove između svojih članova;
•    koordinira rad tijela stranke;
•    odlučuje o formiranju zajedničkog kluba zastupnika s drugim političkim strankama i / ili nezavisnim saborskim zastupnicima u  Hrvatskom saboru;
•    obavlja i druge poslove, koje mu povjeri Središnji odbor, odnosno utvrđene ovim Statutom.
Članak 33.
Ako Predsjedništvo HSU-a utvrdi na temelju činjeničnog stanja poremećene odnose u općinskoj, gradskoj ili županijskoj organizaciji, koje štete ugledu i politici Stranke, utvrdi djelovanje koje šteti programskim i političkim ciljevima HSU-a ili neostvarivanje programskih i političkih ciljeva, odnosno neizvršavanje obveza koje proizlaze iz njihove funkcije, Predsjedništvo HSU-a ima pravo i obvezu uvesti privremene stegovne mjere prema tijelima ustrojstvenih oblika HSU-a.
Članak 34.
Stegovne mjere su:
•    opomena,
•    suspenzija tijela do 90 dana,
•    raspuštanje tijela ustrojstvenog oblika.

Tijelo prema kojem je izrečena stegovna mjera ima pravo žalbe Središnjem odboru HSU-a, u roku od 15 dana po primitku odluke Predsjedništva HSU-a.
Središnji odbor donosi konačnu odluku u roku od 60 dana po primitku žalbe.
Predsjedništvo uz donošenje odluke o suspenziji ili raspuštanju tijela istovremeno imenuje povjerenika koji obnaša poslove iz djelokruga rada suspendiranog odnosno raspuštenog tijela.
Povjerenik ima dužnost po konačnosti odluke Središnjeg odbora o raspuštanju tijela započeti postupak organiziranja skupštine ustrojstvenog oblika radi izbora tijela ustrojsvenog oblika, te u roku od 30 dana nakon završenog kandidacijskog postupka organizirati skupštinu.

PREDSJEDNIK/ICA HSU-a
Članak 35.
Predsjednik/ica  HSU-a:
•    predstavlja, zastupa i rukovodi HSU-om u skladu sa Zakonom, Statutom i Programom Stranke;
•    priprema i vodi sjednice Predsjedništva Stranke;
•    priprema i vodi sjednice Središnjeg odbora;
•    koordinira rad Predsjedništva, Središnjeg odbora, foruma, savjeta i radnih tijela Stranke sukladno Statutu i Programu Stranke;
•    utvrđuje kandidate i kandidacijske liste za parlamentarne izbore;
•    predlaže izbor pet (5) članova/ica Predsjedništva;
•    predlaže glavnog tajnika/icu Stranke;
•    predlaže članove radnih tijela, savjeta i foruma;
•    potpisuje akte koje donosi Središnji odbor i Predsjedništvo, a supotpisuje akte koje donosi Skupština.
Predsjednik za svoj rad odgovara Skupštini, koju izvješćuje o svome radu i radu Središnjeg odbora i Predsjedništva HSU-a.
Predsjednik/ca pisanom odlukom, ovjerenom kod javnog bilježnika, odrđuje jednog od članova Predsjedništva ili glavnog/nu tajnika/cu da u njegovo ime zastupa Stranku u vezi s pojedinim pitanjima.

POTPREDSJEDNICI/CE HSU-a
Članak 36.
Potpredsjednici/ce koordiniraju rad temeljnih i županijskih organizacija HSU-a na području za koje su izabrani/e i pomažu u političkom djelovanju tih organizacija u cilju unapređenja rada, komunikaciji  i suradnji s tijelima vlasti lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i udrugama civilnog društva na tom području.
Potpredsjednici/ce za svoj  rad odgovaraju Predsjedniku/ci i Skupštini Stranke.

NADZORNI ODBOR HSU-a
Članak 37.
Nadzorni odbor ima pet (5) članova/ica, koji iz svojih redova biraju predsjednika/icu i zamjenika/ice predsjednika/ice Nadzornog odbora. Mandat predsjednika/ice, zamjenika/ice predsjednika/ice i članova Nadzornog odbora traje četiri (4) godine.
Predsjednik/ica, zamjenik/ica predsjednika/ice te članovi Nadzornog odbora ne mogu biti članovi/ice niti jednog drugog tijela HSU-a na istoj razini organiziranja, osim Skupštine.
Nadzorni odbor izvještava Skupštinu o svome radu i nalazima iz svog djelokruga rada.
Nadzorni odbor donosi pravilnik o svome radu, koji potvrđuje Središnji odbor.
Predsjednika/cu Nadzornog odbora može se pozvati na sjednice Predsjedništva i Središnjeg odbora, a obvezno ga se poziva na sjednice Predsjedništva i Središnjeg odbora kada se razmatra problematika iz nadležnosti Nadzornog odbora.
Nadzorni odbor radi u sjednicama, a odluke donosi većinom ukupnog broja članova.
Nadzorni odbor:
•    ocjenjuje statutarnost akata i odluka HSU-a;
•    analizira izvješća o financijsko-materijalnom poslovanju;
•    odlučuje u stegovnim predmetima i drugim prijeporima temeljem odredbi ovog Statuta.

Ako ovim Statutom nije drukčije određeno, Nadzorni odbor HSU-a dužan je u roku 60 dana donijeti odluku o pojedinačnom predmetu.

GLAVNI/A TAJNIK/CA  STRANKE I TAJNIŠTVO
Članak 38.
Glavnog/u tajnika/cu HSU-a bira Središnji odbor na prijedlog predsjednika/ce HSU-a.
Mandat glavnog/e tajnika/ce je četiri (4) godine.
Članak 39.
Glavni/a Tajnik/ica je stručno-operativno tijelo Stranke i njezinih tijela, koji/a odgovara za svoj rad predsjedniku/ici Stranke i Središnjem odboru.
Glavni/a Tajnik/ica  HSU-a obavlja slijedeće poslove:
•    organizira i koordinira rad tijela Stranke;
•    pomaže predsjednicima/icama tijela Stranke u sazivanju sjednica i organizaciji rada;
•    brine se za ispunjavanje odluka predsjednika/ice, Predsjedništva, Središnjeg odbora i Nadzornog odbora;
•    prema potrebi koordinira rad tajnika/ca županijskih organizacija HSU-a;
•    koordinira rad savjeta, foruma i radnih tijela na razini HSU-a Hrvatske;
•    priprema materijale za sjednice Skupštine, Središnjeg odbora i Predsjedništva Stranke, te njihovih radnih tijela;
•    uz suglasnost Predsjednika/ce HSU-a, predlaže Središnjem odboru prijedlog odluke o organizaciji Tajništva;
•    neposredno rukovodi tajništvom i ostalim administrativno-tehničkim poslovima;
•    obavlja i druge poslove po nalogu Predsjednika, Predsjedništva i Središnjeg odbora u skladu sa Statutom HSU-a.
Članak 40.
Tajništvo Stranke je stručno-operativno tijelo Središnjeg odbora, Predsjedništva i predsjednika/ce Stranke. Tajništvom rukovodi glavni/a tajnik/ca Stranke.
Tajništvo za svoj rad odgovara predsjedniku/ici Stranke i glavnom/oj tajniku/ci Stranke.
Članak 41.
Tajništvo HSU-a čine glavni tajnik/ca i članovi Tajništva.
Odluku o broju čanova/ica Tajništva, kao i o području njihova rada, na prijedlog glavnog tajnika/ce donosi Središnji odbor Stranke.
Članovi/ice Tajništva mogu dužnost obavljati profesionalno, o čemu odluku donosi Središnji odbor.
Članak 42.
Tajništvo obavlja slijedeće poslove:
•    koordinira i izrađuje financijski plan za iduću kalendarsku godinu;
•    koordinira izradu financijskih planova organizacija HSU-a.
•    vodi tekuće materijalno-financijsko poslovanje Stranke;
•    vodi centralnu evidenciju članstva Stranke;
•    koordinira rad tijela, savjeta, foruma i radnih tijela Stranke;
•    koordinira, nadzire i stručno pomaže tajnicima ustrojstvenih oblika Stranke;
•    radi i druge poslove po nalogu predsjednika/ice  i Predsjedništva Stranke.
3.2. USTROJSTVENI OBLICI  HSU-a

3.2.a Općinska i gradska organizacija
Članak 43.
Općinska i gradska organizacija je temeljni oblik povezivanja i organiziranja članova/ica na području jedinice lokalne samouprave sa statusom grada odnosno općine (u daljnjem tekstu: temeljna organizacija HSU-a).
Područje djelovanja temeljne organizacije HSU-a u pravilu se podudara s administrativno-teritorijalnim ustrojem Republike Hrvatske.
Odluku o osnivanju temeljne organizacije donosi osnivačka skupština temeljne organizacije uz prethodnu suglasnost Predsjedništva HSU-a, a na prijedlog županijskog odbora.
Osnivačku skupštinu općinske organizacije čini najmanje 15 članova, a gradske organizacije najmanje 20 članova.
Temeljna organizacija u skladu sa Statutom i Programom HSU-a djeluje samostalno na svom području vodeći računa o uspješnoj realizaciji Programa i politike Stranke na razini svojeg političkog djelovanja, ali i o ostvarivanju programa županijske organizacije, programa i politike Stranke u cjelini.
Temeljna organizacija nema status pravne osobe i djeluje na temelju ovlaštenja, u skladu sa Statutom HSU-a.
Članak 44.
Tijela temeljne organizacije su:
•    skupština;
•    općinski odnosno gradski odbor;
•    predsjednik/ca;
•    nadzorni odbor.
Temeljna organizacija ima dva/ije potpredsjednika/ce, a može imati predsjedništvo kao svoje izvršno-političko tijelo, pod uvjetima utvrđenim ovim Statutom.
Sva tijela osim predsjednika/ce donose Poslovnik o svom radu.
Članak 45.
Skupština je najviše izborno i programsko političko tijelo Stranke na području jedinice lokalne samouprave.
Skupština se može organizirati po delegatskom načelu ako temeljna organizacija broji više od 100 članova/ica, a u suprotnom svi/e članovi/ice čine skupštinu.
Skupština donosi pravovaljane odluke ako joj nazoči dvotrećinska većina delegata skupštine, a odluke donosi natpolovičnom većinom prisutnih.
Ako skupštinu čine svi članovi/ice, skupština donosi pravovaljane odluke kada joj nazoči natpolovična većina članova/ica, a odluke donosi natpolovičnom većinom prisutnih.
Članak 46.
Skupština temeljne organizacije može biti izborna i izvještajno-tematska.
Izborna skupština temeljne organizacije održava se u pravilu svake četiri godine, a obvezno do 120 dana nakon redovitih izbora za predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave.
Točan datum od kojeg počinje teći rok iz prethodnog stavka utvrđuje Središnji odbor svojom odlukom.
Izvještajno-tematska skupština održava se najmanje jednom u dvije (2) godine.
Skupštinu saziva predsjednik/ica organizacije na temelju odluke općinskog odnosno gradskog odbora.
Odluka općinskog odnosno gradskog odbora HSU sadrži broj članova/ica organizacije, odnosno pravila o načinu izbora i broju delegata skupštine, prijedlog dnevnog reda te teme i izvještaje za skupštinu.
Općinski odnosno gradski odbor HSU-a donosi odluku o načinu izbora i broju delegata skupštine, uvažavajući broj članova/ica HSU-a i izborne rezultate na području pojedinih dijelova općine, odnosno grada u odnosu na izborne rezultate HSU-a na općinskoj odnosno gradskoj razini.
Iznimno, predsjednik/ica temeljne organizacije dužan/na je sazvati skupštinu na zahtjev županijskog odbora, Predsjedništva HSU-a, Središnjeg odbora HSU-a, Nadzornog odbora HSU-a, nadzornog odbora organizacije ili na pisani zahtjev jedne četvrtine članova/ica organizacije.
Ako predsjednik/ica temeljne organizacije u roku od 30 dana ne postupi prema zahtjevu iz prethodnog stavka, skupštinu može sazvati ovlašteni/a predlagatelj/ica, koji/a ju tada priprema i rukovodi njezinim radom.
Članak 47.
Skupština temeljne organizacije:
•    odlučuje o izvještaju o radu organizacije, općinskog odnosno gradskog odbora koji podnosi predsjednik/ca organizacije;
•    odlučuje o izvještaju o radu nadzornog odbora organizacije;
•    donosi program rada organizacije;
•    posebnom odlukom utvrđuje broj članova/ica i sastav općinskog, odnosno gradskog odbora;
•    bira na četiri (4) godine predsjednika/cu, dva/ije potpredsjednika/ce, općinski odnosno gradski odbor i nadzorni odbor;
•    po potrebi odlučuje o povjerenju izabranim članovima/icama tijela temeljne organizacije;
•    donosi Pravila o organizacijskom ustroju i djelovanju temeljne organizacije  i njene izmjene i dopune uz prethodnu suglasnost županijskog odbora;
•    donosi Poslovnik;
•    razmatra i ostala pitanja od interesa za HSU na razini jedinice lokalne samouprave.
Članak 48.
Predsjednik/ca, potpredsjednici/ice i tajnik/ca općinske odnosno gradske organizacije ujedno obnašaju iste dužnosti na razini općinskog, odnosno gradskog odbora.
Članak 49.
U općini ili gradu u kojem ne postoji organizacija HSU-a, županijski odbor može imenovati povjerenika/cu, kome/joj je temeljno pravo i dužnost stvaranje uvjeta za osnivanje temeljne organizacije, a najduže do jedne godine.
Članak 50.
Općinski odnosno gradski odbor čine predsjednik/ica, 2 (dva/dvije) potpredsjednika/ce i najmanje jedan (1) član/ica  izabran/a na skupštini, te vijećnici članovi Stranke u općinskom odnosno gradskom vijeću.
U temeljnim organizacijama koje imaju ogranke, predsjednici ogranaka su po funkciji članovi gradskog odnosno općinskog odbora.
Na sjednicu općinskog odnosno gradskog odbora obvezno se pozivaju članovi/ice tijela HSU-a na višim razinama organiziranja, županijski/e vijećnici/e i članovi/ice izvršne vlasti, i zastupnici/e u Hrvatskom saboru s prebivalištem na području općine odnosno grada.
Ako između dvije skupštine član/ica gradskog, odnosno općinskog odbora bude izabran/a na dužnost nespojivu sa članstvom u odboru ili zbog nekog drugog razloga više ne može obnašati svoju dužnost, odbor može na njegovo/zino mjesto kooptirati novog/u člana/icu koji/a je na listi kandidata/kinja dobio/la najveći broj glasova nakon kandidata/kinja koji/e su izabrani na skupštini.
Broj kooptiranih članova/ica između dvije izborne skupštine ne može prijeći 20 posto (20%) ukupnog broja izabranih članova/ica odbora.
Članak 51.
Općinski odnosno gradski odbor:
•    sastaje se u pravilu jednom mjesečno;
•    upravlja temeljnom organizacijom između dviju skupština;
•    provodi Program temeljne organizacije, Program i Statut HSU-a i odluke viših tijela;
•    donosi plan razvoja temeljne organizacije i odluke o osnivanju ogranaka;
•    odlučuje i potiče mjesno i interesno organiziranje članstva u jedinici lokalne samouprave;
•    organizira i provodi izbornu kampanju za predstavničko tijelo jedinice lokalne (regionalne) samouprave, parlamentarne i predsjedničke izbore;
•    utvrđuje kandidate/kinje za tijela općinske, odnosno gradske organizacije HSU-a;
•    utvrđuje kandidate/kinje za predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave i kandidate/kinje za dužnosti u izvršnoj vlasti jedinice lokalne samouprave;
•    najmanje jednom godišnje razmatra rad vijećnika/ca i članova/ica izvršne vlasti u jedinici lokalne samouprave te o tome zauzima stajališta i donosi odluke;
•    odlučuje o koalicijama prije i poslije izbora za predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave uz  prethodno mišljenje županijske organizacije i prethodnu suglasnost Predsjedništva HSU-a;
•    predlaže kandidate/kinje za predstavničko tijelo i izvršnu vlast županije i Hrvatski sabor i o tome obavještava županijski odbor;
•    surađuje s tijelima vlasti lokalne (regionalne) samouprave, udrugama umirovljenika i udrugama civilnog društva;
•    brine o povećanju članstva i u tu svrhu može imenovati povjerenika za osnivanje ogranaka;
•    bira delegate temeljne organizacije za skupštinu županijske organizacije;
•    bira delegate temeljne organizacije za skupštinu HSU-a Hrvatske;
•    bira članove predsjedništva temeljne organizacije;
•    imenuje tajnika/cu na prijedlog predsjednika/ice;
•    bira blagajnika/cu organizacije;
•    imenuje stalna i povremena radna tijela, odbore i forume;
•    vodi matičnu evidenciju članstva;
•    odlučuje o drugim pitanjima sukladno ovom Statutu.
Članak 52.
Općinska odnosno gradska organizacija, koja ima više od 150 članova ili više od 10 ogranaka, može imati predsjedništvo općinske odnosno gradske organizacije.
Predsjedništvo je izvršno-političko tijelo općinske odnosno gradske organizacije.
Predsjedništvo ima od pet (5) do sedam (7) članova/ica koje bira općinski odnosno gradski odbor temeljne organizacije iz svog sastava.
Predsjedništvo čine predsjednik/ca temeljne organizacije, potpredsjednici/e temeljne organizacije i članovi/ice izabrani na općinskom odnosno gradskom odboru.
Predsjednik/ica temeljne organizacije saziva i predlaže dnevni red i predsjedava sjednicama predsjedništva.
Na sjednice predsjedništva poziva se tajnik/ca organizacije.
Članak 53.
Predsjedništvo gradske odnosno općinske organizacije:
•    sastaje se najmanje jednom mjesečno;
•    raspravlja o aktualnim pitanjima i problemima općine, odnosno grada te predlaže općinskom, odnosno gradskom odboru utvrđivanje političkih ocjena i stavova;
•    potiče stranačko i interesno organiziranje članstva;
•    obavlja i druge poslove koje mu povjeri općinski odnosno gradski odbor iz svoje nadležnosti.
Zajedno s općinskim odnosno gradskim odborom odgovorno je za ukupan rad Stranke u općini odnosno gradu.
Članak 54.
Predsjednika/cu gradske odnosno općinske organizacije bira skupština.
Predsjednik/ca organizacije saziva i vodi sjednice općinskog odnosno gradskog odbora i brine se o provođenju odluka, te u skladu s ovlaštenjima zastupa temeljnu organizaciju. Predsjednik/ca je dužan/na najmanje jednom godišnje općinskom odnosno gradskom odboru podnijeti izvještaj o svom radu, a za svoj rad odgovara skupštini temeljne organizacije.
Potpredsjednik/ca zamjenjuje predsjednika/cu u slučaju njegove/zine spriječenosti ili odsutnosti te obavlja poslove koje mu/joj povjeri predsjednik/ca. Potpredsjednici/e za svoj rad odgovaraju predsjedniku/ci i skupštini. Predsjednik/ca temeljne organizacije može pokrenuti postupak za izglasavanje nepovjerenja potpredsjednicima/ama.
Tajnik/ca temeljne organizacije brine se o provođenju zaključaka i odluka općinskog odnosno gradskog odbora, pomaže predsjedniku/ci u sazivanju sjednica, koordinira rad povjerenika, ogranaka i foruma, te drugih oblika organiziranja članstva. Odgovoran/a je za evidenciju članstva, a za svoj rad odgovara predsjedniku/ci, općinskom, odnosno gradskom odboru.
Članak 55.
Nadzorni odbor ima pet (5) članova/ica, koji iz svojih redova biraju predsjednika/icu i zamjenika/ice predsjednika/ice Nadzornog odbora. Mandat predsjednika/ice, zamjenika/ice predsjednika/ice i članova nadzornog odbora traje četiri (4) godine.
Predsjednik/ica, zamjenik/ica predsjednika/ice te članovi nadzornog odbora ne mogu biti članovi/ice niti jednog drugog organa HSU-a na istoj razini organiziranja, osim skupštine.
Nadzorni odbor izvještava skupštinu o svome radu i nalazima iz svog djelokruga rada.
Nadzorni odbor donosi pravilnik o svome radu, koji potvrđuje općinski odnosno gradski odbor.
Predsjednika/cu nadzornog odbora može se pozvati na sjednice općinskog odnosno gradskog odbora, a obvezno ga se poziva na sjednice općinskog odnosno gradskog odbora kada se razmatra problematika iz nadležnosti nadzornog odbora.
Nadzorni odbor radi u sjednicama, a odluke donosi većinom ukupnog broja članova.
Nadzorni odbor ocjenjuje statutarnost akata i odluka tijela temeljne organizacije, analizira  financijsko-materijalno poslovanje i odlučuje o drugim prijeporima u temeljnoj organizaciji temeljem odredbi ovog Statuta.
Članak 56.
Tijela temeljne organizacije HSU-a pravovaljano odlučuju ako je sjednicama prisutna većina članova/ica, a za odluku se izjasni natpolovična većina prisutnih članova/ica tijela.
U pravilu je glasanje javno.
Poslovnikom o radu tijela utvrđuju se slučajevi kada se provodi tajno glasanje, što bi se u pravilu trebalo odnositi na izbor tijela.

Ogranci
Članak 57.
Općinske odnosno gradske organizacije HSU-a mogu osnivati ogranke kao oblik neposrednog djelovanja, koji se ne ne upisuju u registar ustrojstvenih oblika Stranke pri nadležnom državnom tijelu.
Odluku o osnivanju ogranka donosi odbor općinske odnosno gradske organizacije.
Ogranak ima najmanje deset (10) članova/ica.
Članak 58.
Zadaci ogranka su:
•    raspravljati o pitanjima iz programa Stranke, koji se primjenjuje u okviru svoga djelovanja;
•    donositi listu prioritetnih zadataka za određeno razdoblje u okviru programa rada općinske odnosno gradske organizacije;
•    sudjelovati u predlaganju kandidata za izbore;
•    birati tijela ogranka;
•    brinuti o povećanju broja članova/ica;
•    surađivati u izvršenju donesenih zaključaka tijela Stranke;
•    obavljati i druge poslove utvrđene Programom, Satutom i Pravilima organizacije.
Članak 59.
Tijela ogranka su:
•    skupština;
•    izvršni odbor;
•    predsjednik/ica;
Tijela se biraju na rok od četiri(4) godine.
Članak 60.
Skupštinu čine svi članovi Stranke u ogranku.
Izborna skupština ogranka održava se svake četiri (4) godine, a obavezno do 90 dana nakon izbora za predstavničko tijelo jedinica lokalne (regionalne) samouprave.
Izvještajno-tematska skupština ogranka održava se po potrebi.
Skupština bira predsjednika/icu ogranka, koji je ujedno i predsjednik/ica izvršnog odbora..
Za provođenje zaključaka skupština bira izvršni odbor od tri (3) do pet (5) članova.
Izvršni odbor imenuje tajnika i blagajnika ogranka.
Članak 61.
Predsjednik ogranka je ujedno i predsjednik Izvršnog odbora.
Rad, ustrojstvo i nadležnosti ogranka utvrđuje se Pravilima, koje donosi skupština ogranka uz prethodnu suglasnost općinskog odnosno gradskog odbora.

3.2.b. Gradska organizacija HSU Grada Zagreba
Članak 62.
Na području Grada Zagreba djeluje jedinstvena Gradska organizacija HSU-a na koju se na odgovarajući način primjenjuju odredbe ovog Statuta o županijskoj organizaciji HSU-a.
U jedinicama administrativne teritorijalne podjele Grada Zagreba osnivaju se organizacije HSU-a gradskih četvrti na koje se na odgovarajući način primjenjuju odredbe ovog Statuta o gradskim organizacijama.
Gradska organizacija HSU Grada Zagreba na svojoj Skupštini donosi, na prijedlog Gradskog odbora HSU-a Grada Zagreba, a u skladu s ovim Statutom, svoja Pravila o ustrojstvu i djelovanju, na temelju tipskih pravila za županijske organizacije, a sa specifičnostima u djelovanju Gradske organizacije HSU Grada Zagreba.
Gradski odbor HSU-a Grada Zagreba dužan je zatražiti prethodnu suglasnost Predsjedništva HSU-a Hrvatske o usklađenosti prijedloga Pravila s ovim Statutom.
Ostala prava i obveze organizacije HSU-a Gradskih četvrti u Gradu Zagrebu uredit će se njihovim Pravilima, sukladno pravima i obvezama gradskih organizacija HSU-a.
Prethodnu suglasnost za Pravila organizacija HSU-a gradskih četvrti daje Gradski odbor Gradske organizacije HSU Grada Zagreba.

3.2.c. Županijska organizacija HSU-a
Članak 63.
Županijska organizacija je oblik povezivanja i organiziranja članstva i organizacija HSU-a u županiji.
Područje rada županijske organizacije podudara se s teritorijalnim ustrojem Republike Hrvatske.
Županijska organizacija nema svojstvo pravne osobe i djeluje na temelju ovlaštenja, u skladu sa Statutom.
Članak 64.
Tijela županijske organizacije su:
•    skupština;
•    županijski odbor;
•    predsjednik/ca;
•    nadzorni odbor.
Županijska organizacija ima dva/ije (2) potpredsjednika/ce.
Sva tijela osim predsjednika/ce donose poslovnik o svom radu.
Članak 65.
Županijska skupština je najviši izborno i programsko-političko tijelo Stranke na razini županije.
Skupština županijske organizacije može biti izborna i izvještajno-tematska.
Izborna skupština županijske organizacije održava se u pravilu svake četiri (4) godine, a obvezno 150 dana nakon izbora za županijsku skupštinu.
Točan datum od kojeg počinje teći rok iz prethodnog stavka utvrđuje Središnji odbor svojom odlukom.
Izvještajno-tematska skupština održava se najmanje jednom u dvije (2) godine.
Skupštinu saziva predsjednik/ca županijske organizacije na temelju odluke županijskog odbora.
Odluka županijskog odbora sadrži pravila o načinu izbora i broju članova/ica skupštine, prijedlog dnevnog reda te teme i izvještaje za skupštinu.
Županijski odbor donosi odluku o načinu izbora i broju članova skupštine uvažavajući broj članova/ica HSU-a i izborne rezultate u općinama i gradovima u odnosu na izborne rezultate HSU-a na županijskoj razini.
Iznimno, predsjednik/ca županijske organizacije dužan/na je sazvati skupštinu na zahtjev organizacija koje predstavljaju trećinu ukupnog broja organizacija u županiji, Središnjeg odbora HSU-a, Nadzornog odbora HSU-a i nadzornog odbora županijske organizacije.
Ako predsjednik/ca županijske organizacije u roku od 30 dana ne postupi prema zahtjevu iz prethodnog stavka, skupštinu može sazvati ovlašteni/a predlagatelj/ica koji/a tada priprema skupštinu i rukovodi njenim radom.
Skupština svojim Pravilima pobliže uređuje organizacijsko ustrojstvo i tijela, te njihovu nadležnost i međusobnu povezanost u djelovanju županijske organizacije, a na temelju Tipskih pravila i uz prethodnu suglasnost Predsjedništva HSU-a.
Članak 66.
Skupština županijske organizacije:
•    donosi poslovnik o radu;
•    donosi Pravila o organizacijskom ustroju i djelovanju organizacije
•    donosi program rada organizacije;
•    raspravlja i odlučuje o izvještaju o radu organizacije, županijskog odbora, a koji podnosi predsjednik/ca organizacije;
•    odlučuje o izvještaju o radu nadzornog odbora;
•    bira na četiri (4) godine predsjednika/cu, dva/ije (2) potpredsjednika/ce i nadzorni odbor;
•    po potrebi odlučuje o povjerenju izabranim članovima/icama tijela županijske organizacije.

Članak 67.
Županijski odbor čine predsjednik/ca, 2 (dva/ije) potpredsjednika/ce, predsjednici/ce foruma osnovanih na razini te organizacije, te predsjednici/e gradskih i općinskih organizacija.
Na sjednice županijskog odbora obvezno se pozivaju vijećnici/e županijske skupštine, članovi/ice izvršne vlasti na razini županije, članovi/ice tijela HSU-a Hrvatske i zastupnici/e u Hrvatskom saboru koji imaju prebivalište na području županije.
Članak 68.
Županijski odbor:
•    sastaje se najmanje jednom u tri (3) mjeseca;
•    upravlja županijskom organizacijom između dviju skupština;
•    na prijedlog predsjednika/ce imenuje tajnika/cu;
•    na bazi Tipskih pravila utvrđuje prijedlog Pravila organizacije;
•    utvrđuje prijedlog programa rada organizacije;
•    utvrđuje broj članova/ica predsjedništva organizacije;
•    provodi program županijske organizacije, Program i Statut HSU-a i odluke viših tijela Stranke;
•    daje političke ocjene i utvrđuje političke stavove;
•    utvrđuje kandidate/kinje za tijela županijske organizacije HSU-a;
•    predlaže kandidate/kinje za županijsku skupštinu i kandidate/kinje za dužnosti u izvršnoj vlasti županije, a ako nema predsjedništva, utvrđuje kandidate;
•    predlaže kandidate/kinje za Hrvatski sabor;
•    odgovoran je za rad Stranke u županiji;
•    koordinira, usmjerava i potiče rad ustrojstvenih oblika i povjerenika/ca HSU-a u županiji;
•    raspravlja i zauzima stajališta o osobito važnim političkim pitanjima iz rada ustrojstvenih oblika;
•    odlučuje o mogućem osnivanju koordinacije pojedinih ustrojstvenih oblika u županiji;
•    najmanje jednom godišnje razmatra rad članova/ica županijske skupštine koji su članovi HSU-a i članova/ica HSU-a u izvršnoj vlasti županije, te o tome zauzima stajališta i donosi odluke;
•    odlučuje o koalicijama prije i poslije izbora za predstavničko tijelo županije uz prethodnu suglasnost Predsjedništva HSU-a.
•    imenuje članove Središnjeg odbora sukladno kriterijima iz članka 26. ovog Statuta

Županijski odbor dužan je zatražiti prethodnu suglasnost Predsjedništva HSU-a o usklađenosti prijedloga pravila s ovim Statutom.
Županijski odbor može donijeti odluku da se u općinama i gradovima u kojima ne postoje organizacije HSU-a mogu osnivati ogranici koji će, dok se ne stvore uvjeti za osnivanje temeljne organizacije, djelovati u sastavu temeljne organizacije u susjednoj općini ili gradu.
Članak 69.
Županijska organizacija može imati predsjedništvo ako je broj temeljnih organizacija HSU-a u županiji petnaest (15) ili više.
Predsjedništvo je izvršno-političko tijelo županijskog odbora.
Predsjedništvo ima od pet (5) do sedam (7) članova/ica.
Predsjedništvo čine predsjednik/ca organizacije, potpredsjednici/e organizacije, predsjednici/ce foruma  iz članka 67. ovog Statuta i članovi/ice koje je izabrao županijski odbor iz svog sastava.
Predsjednik/ca županijske organizacije saziva, predlaže dnevni red i predsjedava sjednicama predsjedništva.
Na sjednice predsjedništva poziva se tajnik/ca županijske organizacije.
Članak 70.
Predsjedništvo županijske organizacije:
•    u pravilu se sastaje jednom mjesečno;
•    potiče stranačko i interesno organiziranje članstva;
•    koordinira rad tijela općinskih i gradskih organizacija;
•    organizira i provodi izbornu kampanju za županijsku skupštinu;
•    utvrđuje kandidate za županijsku skupštinu i izvršnu vlast u županiji;
•    obavlja i druge poslove koje mu povjeri županijski odbor iz svoje nadležnosti.
Zajedno sa županijskim odborom suodgovorno je za ukupan rad Stranke u županiji.
Članak 71.
Predsjednik/ca, dva/ije potpredsjednika/ce i tajnik/ca županijske organizacije ujedno obnašaju iste funkcije na razini županijskog odbora.
Članak 72.
Predsjednika/cu županijske organizacije bira skupština.
Predsjednik/ca organizacije saziva i vodi sjednice županijskog odbora i predsjedništva, brine o provođenju odluka te, u skladu s ovlaštenjima, zastupa organizaciju. Predsjednik/ca organizacije dužan/na je najmanje jednom godišnje županijskom odboru podnijeti izvještaj o svom radu i radu predsjedništva, a za svoj rad odgovara skupštini.
Potpredsjednici/ice zamjenjuju predsjednika/cu u slučaju njegove/zine spriječenosti ili odsutnosti te obavljaju poslove koje im/joj povjeri predsjednik/ca.
Potpredsjednici/ice za svoj rad odgovaraju predsjedniku/ci i skupštini.
Potpredsjednici/ce mogu biti zaduženi za pojedina područja realizacije programa županijske organizacije, a za svoj rad odgovaraju predsjedniku/ci i skupštini.
Tajnik/ca organizacije brine se o provođenju zaključaka i odluka županijskog odbora, pomaže predsjedniku/ci u sazivanju sjednica, koordinira rad organizacija, a za svoj rad odgovara predsjedniku/ci i županijskom odboru.

Članak 73.
Nadzorni odbor ima pet (5) članova/ica, koji iz svojih redova biraju predsjednika/icu i zamjenika/ice predsjednika/ice nadzornog odbora. Mandat predsjednika/ice, zamjenika/ice predsjednika/ice i članova nadzornog odbora traje četiri (4) godine.
Predsjednik/ica, zamjenik/ica predsjednika/ice te članovi nadzornog odbora ne mogu biti članovi/ice niti jednog drugog tijela HSU-a na istoj razini organiziranja, osim skupštine.
Nadzorni odbor izvještava skupštinu o svome radu i nalazima iz svog djelokruga rada.
Nadzorni odbor donosi pravilnik o svome radu, koji potvrđuje županijski odbor.
Predsjednika/cu nadzornog odbora može se pozvati na sjednice županijskog odbora, a obvezno ga se poziva na sjednice županijskog odbora kada se razmatra problematika iz nadležnosti nadzornog odbora.
Nadzorni odbor radi u sjednicama, a odluke donosi većinom ukupnog broja članova.
Nadzorni odbor ocjenjuje statutarnost akata i odluka tijela županijske organizacije, analizira izvješća o financijsko-materijalnom poslovanju i odlučuje o stegovnim predmetima i drugim prijeporima u županijskoj organizaciji temeljem odredbi ovog Statuta.

3.3. KLUB ZASTUPNIKA HSU-A
Članak 74.
Zastupnici/e HSU-a izabrani u Hrvatski sabor formiraju Klub zastupnika HSU-a zbog usklađivanja svojeg djelovanja.
Nezavisni zastupnici/e u Hrvatskom saboru mogu biti članovi/ice Kluba zastupnika HSU-a.
Klub zastupnika HSU-a o tome donosi posebnu odluku.
Članak 75.
Klub zastupnika HSU-a je tijelo HSU-a koje zastupa vrijednosti rada i generacijske solidarnosti i ostvaruje Program HSU-a kroz zakonodavnu i parlamentarnu djelatnost.
U ostvarivanju svoje djelatnosti, Klub zastupnika HSU-a surađuje s tijelima Stranke, a posebno sa Središnjim odborom HSU-a, Predsjedništvom HSU-a, predsjednikom/com HSU-a.
Članovi/ice Kluba zastupnika HSU-a i članovi/ice zajedničkog kluba zastupnika HSU-a s drugim političkim strankama i/ili nezavisnim zastupnicima između sebe biraju predsjednika/cu i potpredsjednike/ce Kluba.
Klub zastupnika donosi poslovnik.
Članak 76.
Klub zastupnika HSU-a o svom radu podnosi godišnje izvješće Središnjem odboru.
Na inicijativu Kluba Središnji odbor razmotrit će sva pitanja koja Klub pred njega iznese.
Odredbe stavka 1. i 2. ovoga članka sukladno se primjenjuju na županijske, gradske i općinske organizacije HSU-a.
Članak 77.
Kandidati/kinje koji/e prihvaćaju kandidaturu za zastupnika/cu u Hrvatskom saboru dužni su potpisati obavezujuću izjavu o političkom djelovanju u Hrvatskom saboru.
Sadržaj izjave utvrđuje Središnji odbor HSU-a.
Ako zastupnik/ca u Hrvatskom saboru krši Program HSU-a ili tijekom mandata prijeđe u drugu stranku ili postane nezavisni zastupnik, automatski se isključuje iz HSU-a, a Središnji odbor traži da podnese ostavku na zastupničku dužnost i nadoknadi štetu.
Odredbe o Klubu zastupnika HSU-a na odgovarajući se način primjenjuju na vijećnike/ce u predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

3.4. INTERESNI OBLICI ORGANIZIRANJA

3.4.a Forumi Stranke
Članak 78.
Forumi Stranke su interesno-politički oblici organiziranja posebnih društvenih skupina koji djeluju u okviru Stranke kao što su forumi žena, forumi mladih i dr.
Odluku o osnivanju, načinu organiziranja i djelokrugu rada donosi, te prava i obveze utvrđuje, Središnji odbor HSU-a.

3.4.b Savjeti Stranke
Članak 79.
Savjeti Stranke su savjetodavni politički oblici rada Stranke koji se mogu osnivati za pojedina politička, gospodarska i druga područja.
Odluku o osnivanju, načinu organiziranja i djelokrugu rada donosi Središnji odbor HSU-a.
Članovi/ce savjeta Stranke osim članova/ca HSU-a, mogu biti i istaknuti javni radnici/e, stručnjaci i slično, koji nisu članovi/ce Stranke, ako prihvaćaju Statut i program HSU-a.

3.5. RASPUŠTANJE USTROJSTVENOG OBLIKA HSU-a

3.5.a. Raspuštanje temeljnih i interesnih organizacija HSU-a
Članak 80.
Predsjedništvo HSU-a na prijedlog županijskog odbora može donijeti odluku o raspuštanju temeljnih i interesnih oblika organiziranja HSU-a u slučajevima:
•    prestanka njihovog rada, zbog čega se ne ostvaruju programski i politički ciljevi HSU-a;
•    djelovanja koje je suprotno osnovnim političkim i programskim ciljevima HSU-a.

Članovi/ice raspuštene organizacije imaju pravo žalbe Središnjem odboru HSU-a u roku od 15 dana od dana donošenja odluke Predsjedništva. Središnji odbor mora odlučiti o žalbi u roku od 60 dana.
Odluka Središnjeg odbora je konačna.
Na prijedlog Predsjedništva HSU-a Središnji odbor može donijeti konačnu odluku o raspuštanju ustrojstvenog oblika HSU-a, u slučajevima kada  su nepopravljivo narušeni međuljudski odnosi i u slučaju potpune neaktivnosti ustrojstvenog oblika HSU-a.

3.5.b. Raspuštanje ogranaka
Članak 81.
Županijski odbor na prijedlog gradskog odnosno općinskog odbora može donijeti odluku o raspuštanju ogranka u slučajevima
•    prestanka njihovog rada, zbog čega se ne ostvaruju programski i politički ciljevi HSU-a;
•    djelovanja koje je suprotno osnovnim političkim i programskim ciljevima HSU-a.
Članovi/ice raspuštenog ogranka imaju pravo žalbe Predsjedništvu HSU-a u roku od 15 dana od dana donošenja odluke županijskog odbora. Predsjedništvo HSU-a mora odlučiti o žalbi u roku od 30 dana.
Odluka Predsjedništva HSU-a je konačna.
3.6. PRESTANAK DJELOVANJA STRANKE
Članak 82.
HSU može prestati djelovati odlukom Skupštine HSU-a, za koju je potrebno dvije trećine glasova ukupnog broja članova/ica Skupštine.
Stranka će prestati s radom i ako takvu odluku donese nadležno državno tijelo u skladu sa zakonom.
Odlukom o prestanku rada Skupština HSU-a će odlučiti o imovini HSU-a.

4. FINANCIJSKA I MATERIJALNA SREDSTVA

Članak 83.
Sredstva HSU-a su:
•    članarina članova/ica stranke;
•    sredstva ostvarena iz proračuna (državnog, županijskog, gradskog i općinskog) za izabrane zastupnike u Hrvatski sabor, izabrane vijećnike u županijska vijeća ili županijske skupštine, izabrane zastupnike u Skupštinu Grada Zagreba, izabrane vijećnike u vijeća gradova, općina i gradskih četvrti;
•    sredstva koja su dužni uplatiti dužnosnici Stranke od svojih prihoda, a to su svi izabrani na izbornim listama HSU-a u zakonodavna tijela, predstavnička tijela i tijela izvršne vlasti, kao izabrani članovi HSU-a u nadzorne odbore, upravne odbore i upravna vijeća, ako za obnašanje tih funkcija dobivaju plaću ili naknadu;
•    sredstva koja HSU ostvari dobrovoljnim prilozima, donacijama od sponzorstva, izdavačke djelatnosti itd.;
•    sredstva pribavljena organiziranjem stranačkih manifestacija
•    druga zakonom dopuštena sredstva.

Pravilnikom o financijsko-materijalnom poslovanju HSU-a pobliže se regulira financijsko-materijalno poslovanje u Stranci i odgovornost za zakonitost tog poslovanja.

5. PROMJENE STATUTA
Članak 84.
Prijedlog za promjenu Statuta mogu podnijeti Predsjedništvo HSU-a, Središnji odbor i županijski odbor.
Prijedlog za promjenu Statuta upućuje se Središnjem odboru, ako on nije predlagatelj, koji donosi odluku o pokretanju postupka za promjenu Statuta većinom glasova svih članova Središnjeg odbora.

6. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 85.
Sukladno odredbi u članku 19. Izmjena i dopune Statuta Hrvatske stranke umirovljenika donesenih na Skupštini HSU-a od 29. listopada 2014. svi akti i dokumenti moraju se uskladiti  s ovim Statutom (pročišćeni tekst) na prvim narednim skupštinama ustrojstvenih oblika, a izbor tijela HSU-a Hrvatske u skladu s ovim Statutom (pročišćeni tekst) obavit će se na redovnoj izbornoj Skupšti HSU-a nakon narednih parlamentarnih izbora za zastupnike u Hrvatski sabor.

.