Program rada Gradske organizacije HSU Grada Zagreba


 

program_rada hsu

 

 

PROGRAM AKTIVNOSTI  

GRADSKE ORGANIZACIJE HSU ZAGREBA

 ZA RAZDOLJE 2017.-2021.g.

Program aktivnosti Gradske organizacije Hrvatske stranke umirovljenika Grada Zagreba temelji se na Programu i ciljevima Hrvatske stranke umirovljenika, odredbama Statuta Stranke, Odlukama Središnjih tijela Stranke i Odlukama Skupštine i Gradskog odbora u okvirima nadležnosti određenim Statutom Stranke. Program aktivnosti za razdoblje 2017.-2021.g. predstavlja okvirni Program rada tijela Gradske organizacije i Gradskih organizacija HSU Gradskih četvrti koji će se konkretizirati kroz Operativne godišnje planove realizacije, kako bi se mogla pratiti realizacija pojedinih aktivnosti i odgovornost za provođenje Programa i Plana aktivnosti na svim razinama organiziranja Gradske organizacije HSU Grada Zagreba.

Gradska organizacija HSU Grada Zagreba u planiranom razdoblju svoje će aktivnosti usmjeriti na:

I . UVOD

 1. Gradska organizacija HSU Grada Zagreba sa svojim ustrojstvenim jedinicama zalagati će se na primjeni svih suvremenih shvaćanja političkih sloboda i ljudskih prava, posebice zaštite prava i interesa i položaja umirovljenika, vodeći pri tome računa i o interesima svih građana Grada Zagreba. Na tom tragu tražiti će izmjenu Statuta Grada Zagreba i osnivanje Savjeta za osobe starije životne dobi pri Gradskoj skupštini Grada Zagreba. Grad Zagreb i Republika Hrvatska izložena je ubrzanom „starenju stanovništva“ i značajan udio starijeg stanovništva zaslužuje postojanje ovakvog tijela kako bi se preko istog iznosili politički stavovi ali i tražila rješenja.
 2. Gradska organizacija aktivno će raditi na uvođenju novih mjera i programa, ali i promjena dosadašnjih, kojim će pokušati usporiti trend općeg osiromašenja umirovljenika. Jedno od takvih je povećanje cenzusa za korištenje novčane pomoći umirovljenicima s niskim mirovinama sa 1.500,00 kn na 2.000,00 kn.
 3. Aktivno će pratiti rad i svojim prijedlozima utjecati na rad zakonodavnog tijela Republike Hrvatske jer primjena donešenih zakona ima značajan utjecaj na život umirovljenika (Zakon o mirovinskom osiguranju, Zakon o HRT-u, Ovršni zakon, Zakon o socijalnoj skrbi, ali i zakoni kojima se reguliraju cijene koštanja usluga koje svakodnevno poskupljuju i osiromašuju i ovako osiromašenu umirovljeničku populaciju ). Pitanja obiteljske mirovine, tj. nasljeđivanja mirovine po bračnom drugu, božićnice, II. stupa mirovinskog osiguranja i njegove uloge u funkciji razvoja gospodarstva države, zaposlenih majki koje koriste rodiljni dopust pa im je smanjena mirovina jer im se za vrijeme korištenja rodiljnog dopusta ne uračunava prosjek, dokupa mirovine, prijenosa vlasništva nad Domovima umirovljenika sa Zavoda/države na osnivače i pitanje pravobranitelja za osobe starije životne dobi neka su od pitanja koje brinu svakog našeg građanina za čija prava se zalažemo.
 4. Gradska organizacija i organizacije HSU Gradskih četvrti aktivno će surađivati sa drugim umirovljeničkim strankama, Udrugama umirovljenika, predlagati teme za raspravu od interesa za umirovljenike i građane Grada Zagreba u cilju unapređivanja sustava mirovinskog osiguranja, generacijske solidarnosti zdravstvenog osiguranja i zaštite te razvoj sustava socijalne zaštite.
 5. Na svim razinama predstavničke i izvršne vlasti u Gradu Zagrebu posebnu pozornost treba posvetiti očuvanju dostignute ali i djelovati na povećanje razine socijalne i materijalne sigurnosti umirovljenika podržavanju aktivnosti umirovljeničkih udruga te nevladinih organizacija iz područja socijalno-zaštitnih mjera za poboljšanje položaja sadašnjih ali i budućih umirovljenika.
 6. Zalagati će se za kontrolu i poboljšanje smještajnih kapaciteta u Domovima umirovljenika, odnosno izgradnju novih, razvoj gerontoloških i palijativnih centara, te poboljšanje socijalnih usluga i servisa za starije osobe, bolju i dostupniju zdravstvenu zaštitu te sportskih i rekreacijskih sadržaja za stariju populaciju kao i realizaciju programa cjeloživotnog učenja i aktivnog starenja.
 7. Zalagati će se za otvaranje javnih servisa dnevne skrbi o osobama starije životne dobi, djelomično moguće uz intenzivnu suradnju sa servisima koji skrbe o našim najmlađim sugrađanima (primjer dobre prakse su neke države unutar EU)
 8. Aktivna potpora inicijativi za ugradnjom dizala u višestambene zgrade koje ih nemaju koristeći sredstva iz EU fondova, s ciljem omogućavanja dostojanstvenog starenja i ostanka u svojim domovima (čime bi se smanjio i pritisak na smještaj u Domove)
 9. Kontinuirano će se pratiti realizacija mjera socijalne politike te predlagati odluke i mjere vezano uz donošenje akata koji se odnose na položaj umirovljenika.
 10. Kroz cijelo razdoblje realizacije Programa kontinuirano će se provoditi edukacija dužnosnika i članova tijela na svim ustrojstvenim razinama Gradske organizacije posebno o pitanjima koja se odnose na:

- političko djelovanje

- materijalno-financijsko poslovanje, naplata članarine, vođenje blagajničkih knjiga i dr.

- primjeni Statuta i drugih akata Stranke te realizacije odluka i zaključaka Središnjih tijela Stranke i tijela Gradske organizacije

7.  Aktivirati Gradske organizacije HSU Gradskih četvrti na osnivanje ogranaka Stranke        na svom području i povećanju članstva.

8. Uključiti veći broj članova u akcije i aktivnosti organiziranih u lokalnoj sredini i na taj način osigurati da HSU bude prisutan i prepoznatljiv čimbenik.

II. PROGRAM UNUTARSTRANAČKE AKTIVNOSTI

 1. U programskom razdoblju nastaviti s aktivnostima na osnivanju ogranaka kao i na osnivanju organizacija HSU Gradske četvrti Podsljeme i Stenjevec (koji je raspušten) te organiziranju izbornih skupština
 2. Kontinuirano će se pratiti i analizirati aktivnosti Gradskih organizacija Gradskih četvrti i ogranaka u njihovom sastavu od strane Predsjedništva
 3. Nastaviti rad Foruma žena na razini Gradske organizacije kao interesno-političkog oblika organiziranja
 4. Organizirati tematske tribine i susrete s građanima na aktualne teme koristeći pri tome i nazočnost dužnosnika Stranke, zastupnika/ca članova/ica u Hrvatskom saboru i članova Predsjedništva Gradske organizacije i na taj način popularizirati stranku i njezinu vjerodostojnost na političkoj sceni
 5. O svim aktivnostima od interesa za članstvo Stranke i građane Grada Zagreba redovito obavještavati članstvo i javnost koristeći pri tome sve mogućnosti koje pružaju elektronički i pisani mediji
 6. Gradske organizacije HSU Gradskih četvrti pravovremeno će obavještavati Tajništvo Gradske organizacije o svim planiranim aktivnostima kako bi se osigurala nazočnost zainteresiranih članova pa i ostalih građana s područja drugih organizacija Gradskih četvrti
 7. Kroz koordinaciju rada županijskih organizacija razvijati međusobnu suradnju i koordinirati u pitanjima koja su od zajedničkog političkog interesa za umirovljenike i druge građene s područja koji oni pokrivaju kad su u pitanju infrastrukturni objekti i druga pitanja od interesa za dvije ili više županija, s naglaskom na zagrebački prsten, Zagrebačku županiju
 8. Kroz koordinaciju rada Gradskih organizacija HSU Gradskih četvrti treba razvijati međusobnu suradnju i koordinirati u pitanjima koja su od zajedničkog političkog interesa za umirovljenike i druge građene s područja koji oni pokrivaju kad su u pitanju infrastrukturni objekti i druga pitanja od interesa za dvije ili više Gradskih četvrti.
 9. Kroz rad stručnih tijela-Odbora Gradske organizacije razmatrati i pripremati prijedloge za raspravu na Gradskom odboru kao i za teme za javne tribine.
 10. Posebna pažnja usmjeriti će se prema dvostranoj komunikaciji, kako horizontalnoj tako i vertikalnoj, od razine Stranke do ogranka i obratno kroz zauzimanje političkih stajališta i političkih ocjena.
 11. Aktivnosti u programskom razdoblju treba usmjeriti i na podmlađivanje Stranke, izboru dužnosnika na svim razinama organiziranja sukladno kriterijima donesenim od strane Središnjeg odbora Stranke vodeći pri tome računa o deakumulaciji funkcija i otvarajući time prostor za uključivanje što većeg broja članova u aktivnosti Stranke.

III. AKTIVNOSTI U PREDSTOJEĆIM IZBORIMA

U programskom razdoblju Gradska organizacija HSU Grada Zagreba sa svojim ustrojstvenim jedinicama provesti će i aktivnosti i akcije na provođenju izborne promidžbe, na način kao da su izbori sutra i to za:

1.- Europski parlament

2. – Hrvatski Sabor

3. – Izbore za lokalnu (regionalnu) i mjesnu samoupravu

Ad.1. Izbori za Europski parlament

U izborima za Europski parlament Gradska organizacija HSU Grada Zagreba poduzeti će sve aktivnosti vezane uz predlaganje i izbor da kandidat/kinja Stranke bude predstavnik/ca iz redova Gradske organizacije HSU Grada Zagreba

Organizirati tematske skupove uz angažiranje cjelokupnog članstva Stranke s građanima i prezentirati kandidata/kinju u cilju postizanja što boljih izbornih rezultata posebno kroz objašnjavanje izbornog postupka odnosno načina glasanja

 

Ad. 2. i 3.Izbori za Hrvatski sabor i lokalnu (regionalnu) i mjesnu samoupravu

U izborima za Hrvatski sabor i za lokanu (regionalnu) i mjesnu samoupravu provesti će se sve aktivnosti na način da kandidati za izbor zastupnika u Hrvatskom saboru da kandidati u izbornim jedinicama koje pokriva teritorijalno Gradska organizacija budu iz redova članstva Gradske organizacije, odnosno Gradskih organizacija HSU Gradskih četvrti te kandidati za Gradsku skupštinu i Mjesnu samoupravu budu istaknuti članovi Stranke koji su u proteklom razdoblju, odnosno, u realizaciji ovog Programa dali svoj doprinos i svojom aktivnošću doprinijeli ugledu Stranke u cjelini

 

IV. MEĐUSTRANAČKA SURADNJA UMIROVLJENIČKIH STRANAKA

 

U programskom razdoblju Gradska organizacija HSU Grada Zagreba nastojati će razviti dublju suradnju s umirovljeničkim strankama koju je konkretizirala već kroz zajednički izlazak s BUZ-om na izborima za lokalnu regionalnu samoupravu i 2017.g. i nastavkom suradnje u procesu unutrastranačkih izbora koji su u tijeku.

 

 1. PROGRAMI I MJERE RADNIH TIJELA
 2. ODBOR ZA SOCIJALNU POLITIKU

Odbor za socijalnu politiku Gradske organizacije HSU Grada Zagreba kroz svoje programske zadatke dat će viziju rješavanja dijela kompleksne problematike socijalne politike usmjerene na prevenciju, ali i saniranje socijalnih rizika koji se javljaju u sustavima zapošljavanja, zdravstva, socijalne skrbi, mirovinskog osiguranja, obrazovanja, stanovanja i dr. te predlagati donošenje odgovarajućih mjera putem Gradskog odbora a po potrebi i za tijela Stranke u cjelini.

Kao jedan od načina djelovanja biti će i organiziranje tribina i okruglih stolova na kojima će se raspravljati o aktualnim temama iz područja djelovanja odbora.

 

Poseban doprinos želimo dati kroz programske zadatke u djelatnostima mirovinskog osiguranja, zdravstva, obrazovanja i socijalne skrbi kako slijedi:

 1. MIROVINSKO OSIGURANJE

-        Upoznati građanstvo putem tribina, okruglih stolova i sl. sa promjenama, izmjena i dopuna Zakona o mirovinskom osiguranju.

-        Zalagati da se poveća neoporezivi dio mirovine.

-        Zalagati da se ukinu uplate doprinosa iz mirovina do 5.000 kn.

-        Zalagati se za održivost II mirovinskog stupa.

-       Zalagati se za izmjenu ZMO u odnosu na dob i spol odlaska u mirovinu uz utvrđivanje dodatnih uvjeta , kako isključivi uvjet odlaska u mirovinu ne bi bile godine života.

-   Zalagati će se za rješavanje pitanja oporezivanja inozemnog dijela mirovine te nasljeđivanja mirovine preminulog bračnog partnera

-    Kontinuirano pratiti provođenje ZMO i aktivno sudjelovati u reformama mirovinskog sustava.

-     Zlagati se za vraćanje pripravništva i ukidanje mjere stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa jer tada nema mirovinskog niti uplata u mirovinsko osiguranje. Po isteku istog osobe ne ostaju u radnom odnosu nego se opet dovode nove osobe na osposobljavanje, koja je onda svrha ove mjere

-   Zalagati se češće provođenje mjere kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom kroz stvarno zapošljavanje a ne ispunjavanje zamjenske kvote jer bi time veći dio osoba s invaliditom mogao zaraditi svoju mirovinu a ne ovisiti o mjerama socijalne politike

 

b. ZDRAVSTVO

-        Zalagati se za provođenje preventivnih mjera u cilju racionalizacije visokih troškova zdravstvene zaštite.

-        Promovirati zdravi stil življenja, fizička aktivnost, redovno vježbanje i kretanje; zdrava prehrana mediteranskog tipa.

-        Boriti se za adekvatnu i svrsishodnu zdravstvenu zaštitu i rehabilitaciju u cilju što dužeg zadržavanja funkcionalne sposobnosti starijih osoba.

-        Inzistirati na organiziranju gero-rehabilitacijskog centra sa fizikalnim procedurama, profiliranog na način da može odgovoriti na najčešće i najkarakterističnije zdravstvene dijagnoze starije populacije, kao najpotrebitije, s ciljem što duljeg zadržavanja samostalnosti u dnevnim aktivnostima.

-        Inzistirati na otvaranju Centra za palijativnu skrb

-        Tražiti izradu baze podataka osoba oboljelih od Alzheimerove bolesti. Prikupljanje i analiza podataka o broju, strukturi i obilježjima osoba oboljelih od Alzheimerove bolesti preduvjet je za planiranje i kreiranje politike djelovanja prema određenim grupacijama i populaciji osoba koje su u intenzivnom porastu. Podaci i istraživanja o pojedinim aspektima demencija i osoba oboljelih od Alzheimerove bolesti omogućuju kreiranje najučinkovitijih rješenja za pojedine probleme. Nedostatak podataka ozbiljna je zapreka razvoju cjelovitog sustava zaštite na lokalnoj i nacionalnoj razini.

-        Zalagati se za dostupnost i podizanje kvalitete zdravstvenih programa i zdravstvene zaštite za starije osobe. Nedopustive su duge liste za specijalističke preglede jer ukazuju na nisku kvalitetu usluga i nedostupnost.

-        Raditi na uređenju telemedicine – pomoć kod kuće.

-        Zalagati se za otvaranje odjela za kratkotrajnu skrb unutar zdravstvenih ustanova – „klinike za opravak“ ili bolnice B-tipa. Rješavanje problema osoba vrlo ugroženog zdravstvenog stanja, koje nakon otpusta iz bolnice, odnosno zdravstvene ustanove, ne mogu i dalje sami skrbiti o sebi, te nemaju osobu, odnosno člana obitelji koji bi bio spreman to činiti.

-        Tražiti da zdravstvene i stručne institucije provode stručna i znanstvena istraživanja vezana za stariju populaciju.

c. OBRAZOVANJE

-        Zalagati se za omogućavanje djeci osnovnog i srednjoškolskog uzrasta učenje znakovnog jezika i brailleovog pisma, te poticati multikulturalnost u školstvu. U što većoj mjeri uključivati osobe s invaliditetom, te intelektualnim, odnosno osjetilnim teškoćama u redovno školstvo, uz pomoć osobnih asistenata. Cilj je prevenirati socijalnu izolaciju osoba s invaliditetom, te podizati svijest društva o potencijalima i mogućnosti navedenih osoba.

-        Integracija djece sa teškoćama u razvoju od vrtića, škole do osiguranja radnog mjesta.

d. SOCIJALNA SKRB

-        Kontinuirano će pratiti sjednice Sabora i Gradske skupštine Grada Zagreba te raspravljati o aktualnim temama na sjednicama i donositi svoje stavove koje će iznijeti pred Gradski odbor

-        Inicirati i izradu strategije za osobe starije životne dobi koja će se temeljiti na snimci stanja i istraživanja potreba na temelju koje će se predlagati projekti za još bolju kvalitetu života osoba starije životne dobi Grada Zagreba.

-        Izraditi strategiju osiguravanja mobilnosti

-        Inicirati izmjenu Statuta Grada Zagreba i tražiti osnivanje Savjeta za osobe starije životne dobi pri Gradskoj skupštini Grada Zagreba

-        Potrebno je žurno poticati provođenje kategorizaciju ustanova za starije i nemoćne osobe , a sukladno smjernicama Europske unije.

-        Zalagati se za gradnju novih smještajnih kapaciteta, te proširivanje i adaptiranje postojećih ustanova uz uvođenje novih oblika institucionalne skrbi po uzoru na „domove IV – te generacije“ (humanizirati, povećati stručnost, racionalizirati).

-        Trajno inzistirati na prevenciji institucionalizacije, pružanjem usluga u kući korisnika – starije osobe.

-        Tražiti razvoj mreže i servisa, izvaninstitucionalnih socijalnih usluga, koji će omogućiti ostanak starije osobe u vlastitom domu (geročuvalice, njegovateljice, patronažne medicinske sestre, spremačice, pralje i dr.). To otvara prostor za javno-privatno partnerstvo.

-        Djelovati na razvoj sustava koji će onemogućiti dalje osiromašivanje umirovljeničke populacije te konkretniju skrb o beskućnicima među kojima ima i umirovljenika

-        Tražiti da se organizira servis „stari za stare“.

-        Uz postojeća savjetovališta proširiti i na savjetovališta za osobe njegovatelje, te osobe s poremećajima prehrane, za članove obitelji koji skrbe o bolesnoj , starijoj i teško pokretnoj osobi i dr.

-        Poticati volontiranje kao mogućnost aktivnog i zdravog starenja te međugeneracijskog povezivanja.

-        Inicirati uvođenje informacijsko komunikacijske tehnologije kao modernog oblika usluge za starije, u suradnji sa telekomunikacijskim tvrtkama (tablet sa aplikacijama za uslugu ljekarne, liječnika, trgovine, servisa taksija i dr.).

-        Poticati i iznalaziti rješenja koja će osobama starije životne dobi i drugim potrebitim osobama omogućiti ljetovanja i zimovanja kao iskorak prema što kvalitetnijem životu. Staviti smještajne kapacitete Vladimira Nazora u predsezoni i postsezoni na dispoziciju za korištenje osobama starije životne dobi.

-        Nametnuti se javnosti kao lider za starije osobe vezano uz sve društvene sadržaje starije populacije.

-        Omogućiti putem Web i face stranice dostupnost svih informacija vezano ili uz rad stranke te besplatne programe u Gradu Zagrebu, kulturnih, glazbenih i sportskih aktivnosti.

-        Razvijati međunarodnu suradnju sa glavnim gradovima u okruženju u kojima djeluju srodne stranke, ali i međužupanijsku suradnju organizacije HSU. Razvijati i unaprijediti suradnju sa drugim umirovljeničkim strankama, Maticom umirovljenika, Sindikatom umirovljenika kao i dr. udrugama koje okupljaju umirovljenike i druge starije osobe.

 

 1. ODBOR ZA ZAKONODAVNO-PRAVNA PITANJA
  1. Praćenje primjene Statuta i akata Stranke i predlaganje izmjena i dopuna
  2. Izrađuje prijedloge normativnih akata za Gradsku organizaciju u skladu s Tipskim pravilima Stranke (Pravila, Poslovnik idr.)
  3. Daje tumačenje akata, odluka i zaključaka koje donosi Gradska organizacija
  4. Inicira izradu akata kada procijeni da postoji potreba, daje miljenje o prijeporima u svezi nadležnosti između tijela Gradske organizacije

 

 1. ODBOR ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU, MARKETING i POLITIČKA PITANJA
  1. Program Odbora za marketing i odnose s javnošću uključuje provedbu socijalnog marketinga usmjerenog na opće dobro uz obuhvat svih građana Grada Zagreba s ciljem osiguranja i promoviranja naše Stranke, organiziranja događanja i akcija.
  2. Odbor prati svakodnevno situaciju na aktualnoj političkoj sceni, kako na državnoj razini tako i na lokalnoj jer jedna određuje drugu i obrnuto.
  3. Prati sjednice zastupničkog tijela, raspravlja o točkama od važnosti za Stranku te o istima donosi svoj stav koji predstavlja Gradskom odboru. Po utvrđenim stavovima Gradskog odbora predlaže način postupanja radi iznošenja stavova i dostizanja političkih ciljeva.
  4. Osmišljava, izrađuje i predlaže koncepciju i strategiju političkog marketinga Gradske organizacije
  5. Osmišljava, izrađuje i predlaže kreativne i afirmativne prisutnosti putem organiziranja konferencija za medije, javnih tribina, okruglih stolova, neposrednim kontaktiranjem s članovima, umirovljenicima i građanima na aktualne društvene teme
  6. Sudjeluje u izradi izbornog programa, daje smjernice GO HSU Gradskih četvrti pri izradi izbornog programa za izbore
  7. Vodi medijsku dokumentaciju prikupljanjem i sortiranjem pisanih, zvučnih i video zapisa
  8. Sudjeluje u radu izbornih stožera

 

 1. SMJERNICE ZA IZRADU OPERATIVNIH GODIŠNJIH PLANOVA AKTIVNOSTI
 2. Po usvajanju Programa Predsjedništvo Gradske organizacije svojom odlukom odrediti će:
 3. Zaduženja i djelokrug rada Potpredsjednika
 4. Nositelje i rokove edukacije za dužnosnike i članove tijela Gradskih organizacija
 5. Odbori će donijeti svoje godišnje planove rada s naznakom tema, rokova za izvršenje i nositeljima aktivnosti
 6. Gradski odbori Gradskih organizacija HSU Gradskih četvrti donijeti će operativne planove svojih aktivnosti svojih organizacija usklađene s planovima Odbora s rokovima i nositeljima aktivnosti
 7. O svim aktivnostima te sastancima tijela pravovremeno obavijestiti Tajništvo Gradske organizacije.
 8. Tajništvo Gradske organizacije voditi će evidenciju svih aktivnosti na terenu i o tome obavještavati članove Predsjedništva Gradskog odbora radi njihove nazočnosti i osiguranja nazočnosti dužnosnika Stranke te po potrebi zastupnika stranke u Hrvatskom saboru i u Gradskoj skupštini Grada Zagreba